มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
พระมหาเทพ ฐิตเทโว
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอกสิทธิ์ อัคคปัญโญ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสนธยา สัญญจิตโต
ป.ธ.9 วัดบางบำหรุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุรักษ์ กันตสีโล
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเปรมปรี ปัญญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหามนตรี เขมชาโต
ป.ธ.9 วัดเขมาภิรตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาไพโรจน์ ขันติโก
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประจักษ์ ทีปธัมโม
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุเชน วราสโย
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุวัณณปัฏฏ์ ปัญญาธโร
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาไพโรจน์ จนฺทโสภโณ
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาพะยอม ธมฺมรกฺขิโต
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาวิวัฒน์ ยสินฺธโร
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาสุนทร อติเมโธ
ป.ธ.9 วัดบ้านส้อง
สุราษฏร์ธานี
พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหามานะ สุภาทโร
ป.ธ.9 วัดห้วยจระเข้
นครปฐม
พระมหาพิเชษฐ์ พุทฺธิสาโร
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
พระมหายุทธนา วรชโย
ป.ธ.9 วัดพระธาตุพนม
นครพนม
พระมหาศราวุฒิ สนฺโตภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสาคร วรธมฺโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาจรูญ เขมกาโม
ป.ธ.9 วัดทับคล้อ
พิจิตร
พระมหาสรพงษ์ ชินปุตฺโต
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร
ป.ธ.9 วัดกษัตราธิราช
พระนครศรีอยุธยา
พระมหานิติวิทย์ วฑฺฒชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหานรพล พลญฺชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอาคม สนฺติชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาธนา เตชธมฺโม
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาเฉลิม ปญฺญาภรโณ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาพิสูตน์ จนฺทวํโส
ป.ธ.9 วัดบางไผ่
นนทบุรี
พระมหาวีระ ธีรวํโส
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาจารุวัตร จารุวตฺโต
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาธนู ปญฺญวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหารุ่งอรุณ อรุณโชติ
ป.ธ.9 วัดบัวขวัญ
นนทบุรี
พระมหาสุทธิพจน์ สุทฺธิเมธี
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระมหานรินทร์ วรเมธี
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจรูญ อาภทฺธโร
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทวา ญาณทสฺสี
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูวนาท มหาปทุโม
ป.ธ.9 วัดกาญจนสิงหาสน์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรณหาร กิตฺติคุโณ
ป.ธ.9 วัดกัลยาณมิตร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามนัสพงษ์ อาภานนฺโท
ป.ธ.9 วัดคลองเตยใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหานิติสนธิ์ คุณสํวโร
ป.ธ.9 วัดบางบัว
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีระชัย ปญฺญาภิภู
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปัญญา วรกฺขรญฺญู
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวินัย วชิรเมธี
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 2,049 รายการ 43 / 46
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464