มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
พระมหาสังเวียร เตชธโร
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกี่ยว อุปเสโณ
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเสียง นิติปาโล
ป.ธ.9 วัดตองปุ
พระนครศรีอยุธยา
พระมหาบุญนาค ชินวํโส
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเปลี่ยน ปุณฺโณ
ป.ธ.9 วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจํานงค์ ชุตินฺธโร
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิทูร ปญฺญาทีโป
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพลอย ญาณสํวโร
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวัชระ ฐานจาโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากี มารชิโน
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพรหม ฐิตวํโส
ป.ธ.9 วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบู่ สุจิณฺโณ
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุบิน สุเมโธ
ป.ธ.9 วัดโพธิสมภรณ์
อุดรธานี
พระมหาวิจิตร สุริยโชติ
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจักรี ปิยธัมโม
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาคมสันต์ ชินวโร
ป.ธ.9 วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
ชลบุรี
พระมหาธีรเพชร ธีรเวที
ป.ธ.9 วัดแจ้งเจริญดอน
ชลบุรี
พระมหาวิฑูรย์ สิทธิเมธี
ป.ธ.9 วัดชัยภูมิพิทักษ์
ชัยภูมิ
พระครูศรีศาสนกิจ ฐิตโชโต
ป.ธ.9 วัดป่าศรัทธารวม
นครราชสีมา
พระมหาบรรจง สุธีโร
ป.ธ.9 วัดท่าสะอาด
หนองคาย
พระมหาวิเชียร วชิรเมธี
ป.ธ.9 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
พระมหาสมคิด จันทรังสี
ป.ธ.9 วัดสันต้นผึ้ง
เชียงราย
พระมหาศุภชัย อนุมาตย์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอำพล สัทธัมโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาบันเทิง ปัณฑิโต
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
สามเณรจักรพงษ์ คำมุงคุณ
ป.ธ.9 วัดมะขามเรียง
สระบุรี
พระมหาไพฑูรย์ สิริธัมโม
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
พระมหาจันทร จิรวังโส
ป.ธ.9 วัดกิ่งแก้ว
สมุทรปราการ
พระมหาธานนท์ เวคชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาพิชัย ตปสีโล
ป.ธ.9 วัดอมรคีรี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมาน ธัมมวชิโร
ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวินัย อาทิจจวัณโณ
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุวัฒน์ ปัญญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิเชียร ติกขญาโณ
ป.ธ.9 วัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมบูรณ์ ภัททวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหามงคล มังคโล
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุพงษ์ ญาณเตโช
ป.ธ.9 วัดแสนสุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาหน่อ นริสสโร
ป.ธ.9 วัดบุญรอดธรรมาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศราวุธ ปัญญาวุฑโฒ
ป.ธ.9 วัดศรีเอี่ยม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดร อุตตโร
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพัฒนา วัฑฒนญาโณ
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 2,049 รายการ 42 / 46
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464