มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
พระมหาวีระยุทธ จิตฺตานุปสฺสี
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระบุญเลี้ยง ปญฺญาณธีโร
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอริญชย์ ฐิตสิริ
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคงธฤต กิตฺติโสภโณ
ป.ธ.9 วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีรภัทร รตนปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดชัยชนะสงคราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโสภา ภทฺทเมธี
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศักดา ธมฺมิโก
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุธี ชิรุปมญาโณ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวาสนา ธีรภทฺโท
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิพล เปสโล
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุนทร โอภาโส
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย ฐานจาโร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจารัญ พุทธัปปิโย
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหากิตติศักดิ์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดบ้านส้อง
สุราษฏร์ธานี
พระมหาวินัย จันทวังโส
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
พระมหาปรีชา ปริปุณโณ
ป.ธ.9 วัดเกตการาม
สมุทรสงคราม
พระมหาอธิโชค สุโชโต
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาสายชล สันติกโร
ป.ธ.9 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมุทรสาคร
พระมหาสันติ โชติกโร
ป.ธ.9 วัดราษฎร์ประชุมชนาราม
กาญจนบุรี
พระมหาภูวนาท สุชาโต
ป.ธ.9 วัดลานคา
สุพรรณบุรี
พระมหาสุธี อาสโภ
ป.ธ.9 วัดเทียนดัด
นครปฐม
พระมหาธเนศ จันทปัญโญ
ป.ธ.9 วัดปรีดาราม
นครปฐม
พระมหาณรงค์ ปัญญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
นครปฐม
พระมหาสมคิด ยสพโล
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาสัญชัย สันตจิตโต
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาพรพล พัทธธัมโม
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
สามเณรธนวัฒน์ พุฒหอม
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
พระมหาสมลักษณ์ คันธสาโร
ป.ธ.9 วัดท่ามะโอ
ลำปาง
สามเณรทนงศักดิ์ ตาดี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหายุทธนา โสภณาจาโร
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอดิศักด์ กตปุญโญ
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาสุภาพ ธัมมเตโช
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาอังคณา อินทวังโส
ป.ธ.9 วัดศาลาปูน
พระนครศรีอยุธยา
พระมหานิยม หิริธัมโม
ป.ธ.9 วัดพนัญเชิง
พระนครศรีอยุธยา
พระมหาปกรณ์ ฐานุตตโม
ป.ธ.9 วัดพนัญเชิง
พระนครศรีอยุธยา
พระมหาวิเชฎ อนุตตโร
ป.ธ.9 วัดศรีวารีน้อย
สมุทรปราการ
พระมหาทวิช ธีรชาโต
ป.ธ.9 วัดเขียนเขต
ปทุมธานี
พระมหาสราวุธ ญาณโสภโณ
ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณัฐศักดิ์ เขมปัญโญ
ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชูชาติ จิรสุทโธ
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสนธยา วรรัตติ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโอภาส วรรังสี
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจำลอง ธัมมวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสำรวญ สีลสังวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาไพรัช วิรโช
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 2,049 รายการ 44 / 46
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464