มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
เกี่ยวกับเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยคประเทศไทย มหาบาลีวิชชาลัย ฐานข้อมูลกลางที่เก็บรวบรวมข้อมูลพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และฆราวาสชาย-หญิงที่สอบผ่านการศึกษาพระปริยัติธรรมระดับเปรียญธรรม 9 ประโยคในประเทศไทย พัฒนาขึ้นโดยสำนักจดหมายเหตุเปรียญธรรม มหาบาลีวิชชาลัย

ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยคประเทศไทย มหาบาลีวิชชาลัยเป็นฐานข้อมูลเปรียญธรรม 9 ประโยคที่ทันสมัยที่สุด จัดเก็บข้อมูลครบถ้วนและกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยคประเทศไทย มหาบาลีวิชชาลัย จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเชิดชูยกย่องท่านผู้มีความสามารถทางการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยในระดับสูงสุดของประเทศไทย

การจัดเก็บข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล

  1. คณะทำงานมหาบาลีวิชชาลัย ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งเอกสาร ไฟล์ และเว็บไซต์ นำเข้าเข้าระบบทีละท่าน
  2. สำรวจข้อมูลจากที่ต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะหาได้เป็นระยะ ๆ 
  3. รอตัวท่านผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อน ลูกศิษย์ หรือคนรู้จักมาเสนอปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูล
  4. คณะทำงานมหาบาลีวิชชาลัย จะพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ข้อมูลเปรียญธรรม 9 ประโยคที่จัดเก็บ

       1. ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป (วันเดือนปีเกิด ถิ่นกำเนิด การศึกษา ภาพถ่าย ประวัติ ข้อมูลติดต่อ ฯลฯ)
       2. ข้อมูลชีวิตทั่วไปขณะครองสมณเพศ 
       3. ข้อมูลผลงานสำคัญ
                  3.1 ผลงานทั่วไป
                  3.2 ผลงานด้านวิชาการ
                  3.3 ผลงานด้านการปฏิบัติธรรม
                  3.4 ผลงานด้านบริหาร
                  3.5 ผลงานด้านการบริหารสังคม
                  3.6 ผลงานด้านวิสัยทัศน์
                  3.7 ผลงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
                  3.8 ผลงานระดับนานาชาติ  
       4. ตำแหน่งและผลงานในชีวิตฆราวาส (ถ้ามี)
       5. กาลที่สุดของชีวิต

กรณีท่านพบว่า ข้อมูลของเปรียญธรรม 9 ประโยคท่านใด ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งมายังทีมงานได้ทันที


คณะทำงานเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

ที่ปรึกษา
     1. พระธรรมราชานุวัตร ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย
     2. พระศรีวชิรเมธี (วิทยาเชฏฐ์ ป.ธ.๙) อาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย
     3. พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม ป.ธ.๙ อาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย
     4. พระมหานัฐพล  วราสโก ป.ธ.๘ พระอาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย
     5. พระมหาวุฒิไกร ปุณฺณวุฑฺฒิ ป.ธ.๙ อาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย

คณะทำงาน
               ออกแบบระบบ  พัฒนาระบบ  เก็บรวบรวบข้อมูล  กรอกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล
               1. นายธฤญเดชา ลิภา
               2. นายยุทธชัย แซ่ว่าง
               3. นางสาวณฤดี โอวาทวรัญญู
               4. นางสาวกษิรา ศรีลอยเมือง

วันเริ่มทำงาน 4 เมษายน 2558 - 29 กรกฎาคม 2558
               รวมเวลาออกแบบ พัฒนาระบบ ค้นหา เก็บรวบรวมข้อมูล และกรอกข้อมูล  400 ชั่วโมง


ต้องการสมัครเป็นคณะทำงาน

คณะทำงาน มีหน้าที่ปรับปรุง ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด  กรุณาแนะนำตัวเองไปที่ โทร. 099 246 8986 อีเมล์ maha@mahapali.com ไลน์ id: mahapali

 

ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali