มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ว พบข้อมูลทั้งหมด: 132 รายการ
พระมหาวุฒิพงษ์ กิตฺติปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดไร่ขิง
นครปฐม
พระมหาวีระนิต อภิธมฺโม
ป.ธ.9 วัดนาหลวง
อุทัยธานี
สามเณรวิภู เยี่ยมชื่น
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาวัฒนา ธมฺมานุสารี
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดสวนดอก
เชียงใหม่
พระมหาวิทวัฒน์ วิวฑฺฒนเมธี
ป.ธ.9 วัดสว่างหัวนาคํา
กาฬสินธุ์
พระมหาวิทยา ชยวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดทองธรรมชาติ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิลัย วรกวินฺโท
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวรจักษ์ วรจกฺกวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดเสมียนนารี
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิเชียร ตสะ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิวัธน์ บุญวัตร
ป.ธ.9 วัดเก้าเลี้ยว
นครสวรรค์
สามเณรวรธาน ทัดแก้ว
ป.ธ.9 วัดอ่างทอง
อ่างทอง
พระมหาวิเชียร อโนมคุโณ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีระ ฐิติญาโณ
ป.ธ.9 วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวงศ์ อาภากโร
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวินัย ปุญฺญรตโน
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีรวงศ์ ชุตินฺธโร
ป.ธ.9 วัดมหาชัย
มหาสารคาม
พระมหาวิจิตร เขมิโก
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีระ วรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวินัย เภาเสน
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวงศกร สุรทนฺโต
ป.ธ.9 วัดทองบน
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวุฒินันท์ วรเมธี
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิศิษฏ์ กนฺตสิริ
ป.ธ.9 วัดดุสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิฑูรย์ ภูริเมธี
ป.ธ.9 วัดบูรพาภิราม
ร้อยเอ็ด
สามเณรเวทย์ บุญคุ้ม
ป.ธ.9 วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
นครปฐม
พระมหาวิชาญ อภินนฺโท
ป.ธ.9 วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวินัย ฐานวีโร
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิจิตร วิจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดภาวนาภิรตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวัน อุตฺตโม
ป.ธ.9 วัดโพธิตํานาน
พัทลุง
สามเณรวัชระ งามจิตรเจริญ
ป.ธ.9 วัดสีหไกรสร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิชัย ใจมุ่ง
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิชัย ฐานจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดสวนมะม่วง
จันทบุรี
สามเณรวิเชียร ปราบพาล
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวินัย อคฺควุฑโฒ
ป.ธ.9 วัดทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวัชระ ฐิตเมโธ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิสูติ ปญฺญาทีโป
ป.ธ.9 วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิทยา แดบสูงเนิน
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิสิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาวินัย วินยธโร
ป.ธ.9 วัดบึง
นครราชสีมา
พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาวิโรจน์ อติโรจโน
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิบูลย์ อุ่นแก้ว
ป.ธ.9 วัดบึง
นครราชสีมา
พระมหาวิโชค อธิฎฐานเมธี
ป.ธ.9 วัดพิชยญาติการาม
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 132 รายการ 1 / 3
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464