มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ว พบข้อมูลทั้งหมด: 150 รายการ
พระมหาวินัย ฐานวีโร
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิจิตร วิจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดภาวนาภิรตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวัน อุตฺตโม
ป.ธ.9 วัดโพธิตํานาน
พัทลุง
สามเณรวัชระ งามจิตรเจริญ
ป.ธ.9 วัดสีหไกรสร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิชัย ใจมุ่ง
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิชัย ฐานจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดสวนมะม่วง
จันทบุรี
สามเณรวิเชียร ปราบพาล
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวินัย อคฺควุฑโฒ
ป.ธ.9 วัดทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวัชระ ฐิตเมโธ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิสูติ ปญฺญาทีโป
ป.ธ.9 วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิทยา แดบสูงเนิน
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิสิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาวินัย วินยธโร
ป.ธ.9 วัดบึง
นครราชสีมา
พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาวิโรจน์ อติโรจโน
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิบูลย์ อุ่นแก้ว
ป.ธ.9 วัดบึง
นครราชสีมา
พระมหาวิโชค อธิฎฐานเมธี
ป.ธ.9 วัดพิชยญาติการาม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิรัช นุโยค
ป.ธ.9 วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิริยะ ใจเที่ยง
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาวีรกุล อคฺควํโส
ป.ธ.9
พระมหาวิวัต ฌาเนสโก
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาวิทูร สิทฺธิเมธี
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
ป.ธ.9 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมุทรสาคร
พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
แม่ชีวิไล ลักษ์แก้วมณีศรี
บ.ศ.9 วัดธรรมนิมิตต์
ชลบุรี
แม่ชีวันเพ็ญ อนุสนธิ์
บ.ศ.9 วัดโสมนัสวิหาร
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีวรรณา รุ่งเรือง
บ.ศ.9 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
สมุทรสงคราม
พระมหาวัง อายุวฑฺฒโก
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิทยา อภิชฺชโว
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายวิฑูรย์
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
พระมหาวิทยา จิตฺตชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาวิรัตน์ อาจารสุโภ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาวีรยุทธ วีรยุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดไร่ขิง
นครปฐม
พระมหาวินัย สุขเวสโก
ป.ธ.9 วัดสุคันธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีรวิชญ์ ตนฺติปาโล
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิทยาภรณ์ จกฺกวโร
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวินัย วริสฺสโร
ป.ธ.9 วัดพระธาตุพนม
นครพนม
พระมหาวิษณุ กนฺตาจารี
ป.ธ.9 วัดศาลาลอย
สุรินทร์
สามเณรวุฒิชัย อดกลั้น
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิศักดิ์ วิริโย
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีรชัย ตนฺติปาโล
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิวัฒน์ วิริโย
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
ทั้งหมด 150 รายการ 2 / 4
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464