มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ว พบข้อมูลทั้งหมด: 150 รายการ
พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
พระมหาวีรศักดิ์ ธมฺมธโช
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดคูหาสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิมล แจ้งสว่าง
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
พระมหาวินัย ถิรวินโย
ป.ธ.9 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวัชระ ติกฺขญาโณ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิจารณ์ มหาปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต
ป.ธ.9 วัดศรีประวัติ
นนทบุรี
พระมหาวัฒนา วีรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวรวิทย์ วรวิชฺชกิตฺติ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีระ ปภสฺสโร
ป.ธ.9 วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิชาญ กลฺยาณธมฺโม
ป.ธ.9 วัดอาษาสงคราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิรัตน์ ณุศรีจันทร์
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวัฒนะ วฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
ทั้งหมด 150 รายการ 4 / 4
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464