มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: อ พบข้อมูลทั้งหมด: 167 รายการ
สามเณรอํานาจ จอกนาค
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอี๋ยว ปญฺญาทีโป
ป.ธ.9 วัดพระยาทํา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอรัญ นิรนฺตโร
ป.ธ.9 วัดใหม่อมตรส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอรุณ พุทฺธิสาโร
ป.ธ.9 วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอําภา กิตฺติวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดแจ้งพรหมนคร
สิงห์บุรี
พระมหาอํานวย อุตฺตโม
ป.ธ.9 วัดพระยาทํา
กรุงเทพมหานคร
นายอดุลย์ คนแรง
ป.ธ.9 วัดเทพากร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุเทน สัจจัง
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอาทิตย์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุทิศ ศิริวรรณ
ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดม ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดม สารเมธี
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอรชร สํวโร
ป.ธ.9 วัดศรีสุดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอักษร ยติโก
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาอุทัย อุทโย
ป.ธ.9 วัดพระพิเรนทร์ฯ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอนก อภิชฺชโว
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุ้น ปณฺฑิโต
ป.ธ.9 วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิ่ม สารโท
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอาภาสิริ นิธิลาภ
ป.ธ.9 วัดพัฒนาราม
สุราษฎร์ธานี
พระมหาอาทร อินฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดรวกบางบำหรุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย เตชปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดดุสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
นายอุทัย เจริญชัย
ป.ธ.9 วัดบึง
นครราชสีมา
สามเณรอรุณ เฮียงฮม
ป.ธ.9 วัดตรีทศเทพ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิสระ ธมฺมภาคี
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอํานาจ พุทฺธิเมธี
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอักษราวิช ภูริภูสิโต
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอํานวย โปราณภาณี
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย ญาโณทโย
ป.ธ.9 วัดสวนพลู
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิสิฎฐ์ สุวณฺณสิริ
ป.ธ.9 วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดม อนนฺตญาโณ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุชาติ อนุยุตฺโต
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอำนวย กลฺยาณวาที
ป.ธ.9
สามเณรอุทัย ขะกิจ
ป.ธ.9 วัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิชัย อภิชโย
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอ้ม คมฺภีรปญโญ
ป.ธ.9 วัดแจ้งแสงอรุณ
สกลนคร
พระมหาอภิชัย อิสฺสรเมธี
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอาทิเช่น นาขันดี
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีอ้อย จันทร์แพง
บ.ศ.9 สำนักศาลาสันติสุข
นครปฐม
แม่ชีอุไร บุญธรรม
บ.ศ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
นายอานนท์ เหล็กดี
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุดร จันทร์ชนะ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอาทิตย์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายเอกชัย ชมภู
ป.ธ.9 วัดเจดีย์งาม
เชียงใหม่
ทั้งหมด 167 รายการ 2 / 4
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali