มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: อ พบข้อมูลทั้งหมด: 159 รายการ
พระมหาอาทิตย์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุทิศ ศิริวรรณ
ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดม ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดม สารเมธี
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอรชร สํวโร
ป.ธ.9 วัดศรีสุดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอักษร ยติโก
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาอุทัย อุทโย
ป.ธ.9 วัดพระพิเรนทร์ฯ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอนก อภิชฺชโว
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุ้น ปณฺฑิโต
ป.ธ.9 วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิ่ม สารโท
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอาภาสิริ นิธิลาภ
ป.ธ.9 วัดพัฒนาราม
สุราษฎร์ธานี
พระมหาอาทร อินฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดรวกบางบำหรุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย เตชปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดดุสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
นายอุทัย เจริญชัย
ป.ธ.9 วัดบึง
นครราชสีมา
สามเณรอรุณ เฮียงฮม
ป.ธ.9 วัดตรีทศเทพ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิสระ ธมฺมภาคี
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอํานาจ พุทฺธิเมธี
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอักษราวิช ภูริภูสิโต
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอํานวย โปราณภาณี
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย ญาโณทโย
ป.ธ.9 วัดสวนพลู
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิสิฎฐ์ สุวณฺณสิริ
ป.ธ.9 วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดม อนนฺตญาโณ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุชาติ อนุยุตฺโต
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอำนวย กลฺยาณวาที
ป.ธ.9
สามเณรอุทัย ขะกิจ
ป.ธ.9 วัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิชัย อภิชโย
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอ้ม คมฺภีรปญโญ
ป.ธ.9 วัดแจ้งแสงอรุณ
สกลนคร
พระมหาอภิชัย อิสฺสรเมธี
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอาทิเช่น นาขันดี
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีอ้อย จันทร์แพง
บ.ศ.9 สำนักศาลาสันติสุข
นครปฐม
แม่ชีอุไร บุญธรรม
บ.ศ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
นายอานนท์ เหล็กดี
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุดร จันทร์ชนะ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอาทิตย์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายเอกชัย ชมภู
ป.ธ.9 วัดเจดีย์งาม
เชียงใหม่
นายอิสรานนท์ แก้วเนตร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอริยะ อริยชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรเอกชัย คำลือ
ป.ธ.9 วัดราษฎร์บำรุง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต
ป.ธ.9 วัดสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
พระมหาอุดุลย์ อตุลฺวงฺโส
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุทัย เกลี้ยงเล็ก
ป.ธ.9 วัดบางหลวง
ปทุมธานี
สามเณรอัมราช
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทิศ เทวสิริ
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 159 รายการ 2 / 4
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464