มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: อ พบข้อมูลทั้งหมด: 144 รายการ
สามเณรอรุณ เฮียงฮม
ป.ธ.9 วัดตรีทศเทพ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิสระ ธมฺมภาคี
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอํานาจ พุทฺธิเมธี
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอักษราวิช ภูริภูสิโต
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอํานวย โปราณภาณี
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย ญาโณทโย
ป.ธ.9 วัดสวนพลู
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิสิฎฐ์ สุวณฺณสิริ
ป.ธ.9 วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดม อนนฺตญาโณ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุชาติ อนุยุตฺโต
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอำนวย กลฺยาณวาที
ป.ธ.9
สามเณรอุทัย ขะกิจ
ป.ธ.9 วัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิชัย อภิชโย
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอ้ม คมฺภีรปญโญ
ป.ธ.9 วัดแจ้งแสงอรุณ
สกลนคร
พระมหาอภิชัย อิสฺสรเมธี
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอาทิเช่น นาขันดี
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีอ้อย จันทร์แพง
บ.ศ.9 สำนักศาลาสันติสุข
นครปฐม
แม่ชีอุไร บุญธรรม
บ.ศ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
นายอานนท์ เหล็กดี
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุดร จันทร์ชนะ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอาทิตย์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายเอกชัย ชมภู
ป.ธ.9 วัดเจดีย์งาม
เชียงใหม่
นายอิสรานนท์ แก้วเนตร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเอกชัย คำลือ
ป.ธ.9 วัดราษฎร์บำรุง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต
ป.ธ.9 วัดสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
พระมหาอุดุลย์ อตุลฺวงฺโส
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุทัย เกลี้ยงเล็ก
ป.ธ.9 วัดบางหลวง
ปทุมธานี
สามเณรอัมราช
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทิศ เทวสิริ
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอำนาจ รตโน
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอนุชน คำมี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอรชุน อริยวํโส
ป.ธ.9 วัดไร่ขิง
นครปฐม
พระมหาอุดม อุปสโม
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
สามเณรอรรถพล จอมมงคล
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอกชัย ผาสุโก
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอนก มหคฺฆปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดห้วยจระเข้
นครปฐม
พระมหาอาทิตย์ อภิวีริโย
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
สามเณรอนนท์ สิงห์เล็ก
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอริยะ อริยชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอนุชิต ชิตชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอภินันท์ อภิวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโอภาส ฐิตญาโณ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอำนาจ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 144 รายการ 2 / 4
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464