มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: อ พบข้อมูลทั้งหมด: 167 รายการ
พระมหาอริญชย์ ฐิตสิริ
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอาคม สนฺติชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอุเชน วราสโย
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอกสิทธิ์ อัคคปัญโญ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดร อุตตโร
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุพงษ์ ญาณเตโช
ป.ธ.9 วัดแสนสุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอำพล สัทธัมโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอําไพ อุตฺตโม
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุส่าห์ อุสฺสาโห
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอดุล ปญฺญาตุโล
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอารีย์ อริชโย
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอี่ยม อุปคุตฺโต
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุบล เฟื่องประภัสร
ป.ธ.9 วัดเทพศิรินทราวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิ๋น สัตย์พิจิตร
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิวัฒน์ ปรีชาประศาสน์
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอมร อมโร
ป.ธ.9 วัดราชผาติการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุชิต อนุชิโต
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาอาคม สุมณีโก
ป.ธ.9 วัดสลักเหนือ
นนทบุรี
สามเณรอิทธิยาวุธ เสาวลักษณ์คุปต์
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
สามเณรอุดม นุพันธ์
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอรรถเมธ พัฒนพวงพันธ์
ป.ธ.9 วัดหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิศราธิปต์ นริสฺสโร
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอริยะ ปญฺญาทีโป
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิเรศ โรจนสิริ
ป.ธ.9 วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
นครปฐม
สามเณรอัฐ รัตนวัน
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย ชิตมาโร
ป.ธ.9 วัดพนัญเชิงวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา
สามเณรอุทัย ศรีทานันท์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอดิศักดิ์ ธมฺมาภินนฺโท
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุปถัมภ์ สุทฺธิจิตโต
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 167 รายการ 4 / 4
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali