มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: อ พบข้อมูลทั้งหมด: 144 รายการ
พระมหาอิศราธิปต์ นริสฺสโร
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอริยะ ปญฺญาทีโป
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิเรศ โรจนสิริ
ป.ธ.9 วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
นครปฐม
สามเณรอัฐ รัตนวัน
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย ชิตมาโร
ป.ธ.9 วัดพนัญเชิงวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา
สามเณรอุทัย ศรีทานันท์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอดิศักดิ์ ธมฺมาภินนฺโท
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุปถัมภ์ สุทฺธิจิตโต
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 144 รายการ 4 / 4
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464