มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: อ พบข้อมูลทั้งหมด: 159 รายการ
พระมหาอําไพ อุตฺตโม
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุส่าห์ อุสฺสาโห
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอดุล ปญฺญาตุโล
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอารีย์ อริชโย
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอี่ยม อุปคุตฺโต
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุบล เฟื่องประภัสร
ป.ธ.9 วัดเทพศิรินทราวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิ๋น สัตย์พิจิตร
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิวัฒน์ ปรีชาประศาสน์
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอมร อมโร
ป.ธ.9 วัดราชผาติการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุชิต อนุชิโต
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาอาคม สุมณีโก
ป.ธ.9 วัดสลักเหนือ
นนทบุรี
สามเณรอิทธิยาวุธ เสาวลักษณ์คุปต์
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
สามเณรอุดม นุพันธ์
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอรรถเมธ พัฒนพวงพันธ์
ป.ธ.9 วัดหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิศราธิปต์ นริสฺสโร
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอริยะ ปญฺญาทีโป
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิเรศ โรจนสิริ
ป.ธ.9 วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
นครปฐม
สามเณรอัฐ รัตนวัน
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย ชิตมาโร
ป.ธ.9 วัดพนัญเชิงวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา
สามเณรอุทัย ศรีทานันท์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอดิศักดิ์ ธมฺมาภินนฺโท
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุปถัมภ์ สุทฺธิจิตโต
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 159 รายการ 4 / 4
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464