มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: อ พบข้อมูลทั้งหมด: 167 รายการ
นายอิสรานนท์ แก้วเนตร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอริยะ อริยชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรเอกชัย คำลือ
ป.ธ.9 วัดราษฎร์บำรุง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต
ป.ธ.9 วัดสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
พระมหาอุดุลย์ อตุลฺวงฺโส
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุทัย เกลี้ยงเล็ก
ป.ธ.9 วัดบางหลวง
ปทุมธานี
สามเณรอัมราช
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทิศ เทวสิริ
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอำนาจ รตโน
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอนุชน คำมี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอรชุน อริยวํโส
ป.ธ.9 วัดไร่ขิง
นครปฐม
พระมหาอุดม อุปสโม
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
สามเณรอรรถพล จอมมงคล
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอกชัย ผาสุโก
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอนก มหคฺฆปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดห้วยจระเข้
นครปฐม
พระมหาอาทิตย์ อภิวีริโย
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
สามเณรอนนท์ สิงห์เล็ก
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุชิต ชิตชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอภินันท์ อภิวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโอภาส ฐิตญาโณ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอำนาจ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิสิทธิ์ เขมาภิสิทฺโธ
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอนุวัติ
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
พระมหาอาทิตย์ อภิญาโณ
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนันต์ นนฺทรตโน
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุรักษ์ กนฺตสีโล
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุบล นนฺทโก
ป.ธ.9 วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอรรถชัย วรัตถชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ
ป.ธ.9 วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
นครปฐม
พระมหาเอกพงษ์ ปิยทสฺสี
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอกชัย อภิภทฺโท
ป.ธ.9 วัดเสมียนนารี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอกชัย อุปวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโอภาศ ฐานธมฺโม
ป.ธ.9 วัดศิริเสาธง
สมุทรปราการ
สามเณรอนุวัฒน์ คำโพนรัตน์
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอดิศักดิ์ อุปวัฑฒโน
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิชัย ญาณวิชโย
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอรรณพ ใจอารีย์
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโอภาส วรรังสี
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอังคณา อินทวังโส
ป.ธ.9 วัดศาลาปูน
พระนครศรีอยุธยา
พระมหาอดิศักด์ กตปุญโญ
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาอธิโชค สุโชโต
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาอุทัย ฐานจาโร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 167 รายการ 3 / 4
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali