มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : พระภิกษุ พบข้อมูลทั้งหมด: 1802 รายการ
พระมหาชิต ติกฺขปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาลิขิต ชยวิญฺญู
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
พระมหาพีรพงษ์ ปญฺญาปติ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายมินท์ อดุลย์รัฐธาดา
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอัมพร กิตฺติโสภโณ
ป.ธ.9 วัดกู้
นนทบุรี
พระมหาบุญเพิ่ม สุริยรํสี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
นายเพิ่มพูน หงษ์เหิร
ป.ธ.9 วัดไวกูลฐาราม
อุดรธานี
พระมหากิตติคุณ สุธมฺโม
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุทัศน์ วรทสฺสี
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาระวี กิตฺติโก
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระมหากิติพงษ์ ฐานกโร
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
พระมหานพคุณ นวคุโณ
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนวัช อิทฺธิกตฺตา
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
พระมหาภูวนาท มหาปทุโม
ป.ธ.9 วัดกาญจนสิงหาสน์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมพร ยโสธโร
ป.ธ.9 วัดเสนาสนาราม
พระนครศรีอยุธยา
พระมหาชยางกูร กุสลจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโดนี่ อนงฺคโณ
ป.ธ.9 วัดโคกเปี้ยว
สงขลา
พระมหาศรชัย สทฺธาธิโก
ป.ธ.9 วัดอนุภาษกฤษฎาราม
ภูเก็ต
พระมหาไมตรี สุภคฺโค
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาพิเชษฐ์ ธีรเมธี
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาอาทิตย์ อินฺทวีโร
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาณรงค์ นาควโร
ป.ธ.9 วัดอุทุมพร
สุรินทร์
พระมหาภาณุวัฒน์ ฐิตวุฑฺฒิ
ป.ธ.9 วัดเกียรติแก้วสามัคคี
ศรีสะเกษ
พระมหาวิทเนศ เวทชโย
ป.ธ.9 วัดป่าอุบลแก้ว
อุบลราชธานี
พระมหาเอกชัย ภทฺรธมฺโม
ป.ธ.9 วัดบ้านขุน
เชียงใหม่
พระมหาผดุงเกียรติ ปญฺญินทฺริโยภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาณัฐพล วายาโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสมเกียรติ ปญฺญาวุฑฺฒิ
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
พระมหาณัฐดนัย โชติกชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาเมฑัต ธีรชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาสมบัติ ปภาโส
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาประยุทธ ยุทฺธปญโญ
ป.ธ.9 วัดละหาร
นนทบุรี
พระมหาประภาส ขนฺตโสภโณ
ป.ธ.9 วัดบัวขวัญ
นนทบุรี
พระมหากิตติศักดิ์ เมตฺตจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดหงส์รัตนาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวรัญญู วรธมฺมิโก
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวุฒิชัย วรชโย
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวรัช วรโช
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากฤษฎา วรภตฺติ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารัชฎากร วรากโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีระพล วรโมกฺโข
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิศราภัทร์ วรวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจิรพล วรเมธาวี
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 1,802 รายการ 1 / 41
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali