มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ช พบข้อมูลทั้งหมด: 90 รายการ
พระมหาชลธี ชิตมาโร
ป.ธ.9 วัดครุนอก
สมุทรปราการ
สามเณรชัยธวัช อุสาหะ
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
พระมหาชัยยา ฐานงฺกโร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัชพล ปิยสีโล
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโชติวัน มหินฺโท
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาชาญชัย วชิรญาโณ
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
สามเณรไชยโรจน์ ลครศรี
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
พระมหาชาญชัย ธมฺมเมธี
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
สามเณรชวลิต ผดุงลาภ
ป.ธ.9 วัดพระนอนจักรสีห์
สิงห์บุรี
พระมหาชาตรี ญาณสิริ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยวัฒน์ กิตฺติพโล
ป.ธ.9 วัดต้นสน
เพชรบุรี
พระมหาชัยพร เขมาภิรโต
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหาชลิต สญฺญโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาชัยนิวัฒน์ อริยปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาชาญชิต อุตฺตมเมธี
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชะลอ อชิโต
ป.ธ.9 วัดเขียนเขต
ปทุมธานี
นายชินวุฒิ จันโท
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาชาตรี ธมฺมฏฺฐิติ
ป.ธ.9 วัดจันทาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชูศักดิ์ ธมฺมสโร
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชินวัฒน์ ปภสฺสโร
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
สามเณรชำนาญ เกิดช่อ
ป.ธ.9 วัดเขียนเขต
ปทุมธานี
สามเณรชาคริต บำเพ็ญ
ป.ธ.9 วัดพิชโสภาราม
อุบลราชธานี
พระมหาเชฏฐา ฉินฺนาลโย
ป.ธ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
พระมหาชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
เชษฐ์ชาย มีแก้ว
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชนินทร์ ชวนโชโต
ป.ธ.9 วัดมหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาช่วงชัย ชยวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดราชนัดดารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเช้า ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดอาษาสงคราม
สมุทรปราการ
สามเณรชัยณรงค์ ศรีมันตะ
ป.ธ.9 วัดพลับพลาชัย
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเชาว์ วรเขโม
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาชูพงษ์ สุชุติโก
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเชื้อ กลฺยาโณ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชาดก ปิยธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหิรัญรูจี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชุบ มหาวีโร
ป.ธ.9 วัดภาวนาภิรตาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรชรินทร์ จุลคประดิษฐ์
ป.ธ.9 วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยณรงค์ ปุญฺญชโย
ป.ธ.9 วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชูชาติ สุชาโต
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชาตรี ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรชนะ ภมรพล
ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเชล ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดน้อยนางหงษ์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชม ยโสธโร
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชม โชติญาโณ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยวัฒน์ ปญฺญาคโม
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 90 รายการ 1 / 2
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464