มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ช พบข้อมูลทั้งหมด: 95 รายการ
พระมหาชยางกูร กุสลจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชาญชัย ชยวํโส
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดศรีเอี่ยม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชานุวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชนะพร ฉนฺทธมฺโม
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชลธี ชิตมาโร
ป.ธ.9 วัดครุนอก
สมุทรปราการ
สามเณรชัยธวัช อุสาหะ
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
พระมหาชัยยา ฐานงฺกโร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัชพล ปิยสีโล
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโชติวัน มหินฺโท
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาชาญชัย วชิรญาโณ
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
สามเณรไชยโรจน์ ลครศรี
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
พระมหาชาญชัย ธมฺมเมธี
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
สามเณรชวลิต ผดุงลาภ
ป.ธ.9 วัดพระนอนจักรสีห์
สิงห์บุรี
พระมหาชาตรี ญาณสิริ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยวัฒน์ กิตฺติพโล
ป.ธ.9 วัดต้นสน
เพชรบุรี
พระมหาชัยพร เขมาภิรโต
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหาชลิต สญฺญโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาชัยนิวัฒน์ อริยปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาชาญชิต อุตฺตมเมธี
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชะลอ อชิโต
ป.ธ.9 วัดเขียนเขต
ปทุมธานี
นายชินวุฒิ จันโท
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาชาตรี ธมฺมฏฺฐิติ
ป.ธ.9 วัดจันทาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชูศักดิ์ ธมฺมสโร
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชินวัฒน์ ปภสฺสโร
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
สามเณรชำนาญ เกิดช่อ
ป.ธ.9 วัดเขียนเขต
ปทุมธานี
สามเณรชาคริต บำเพ็ญ
ป.ธ.9 วัดพิชโสภาราม
อุบลราชธานี
พระมหาเชฏฐา ฉินฺนาลโย
ป.ธ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
พระมหาชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
เชษฐ์ชาย มีแก้ว
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชนินทร์ ชวนโชโต
ป.ธ.9 วัดมหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาช่วงชัย ชยวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดราชนัดดารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเช้า ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดอาษาสงคราม
สมุทรปราการ
สามเณรชัยณรงค์ ศรีมันตะ
ป.ธ.9 วัดพลับพลาชัย
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเชาว์ วรเขโม
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาชูพงษ์ สุชุติโก
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเชื้อ กลฺยาโณ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชาดก ปิยธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหิรัญรูจี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชุบ มหาวีโร
ป.ธ.9 วัดภาวนาภิรตาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรชรินทร์ จุลคประดิษฐ์
ป.ธ.9 วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยณรงค์ ปุญฺญชโย
ป.ธ.9 วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชูชาติ สุชาโต
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชาตรี ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 95 รายการ 1 / 3
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali