มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ช พบข้อมูลทั้งหมด: 90 รายการ
พระมหาชานนท์ กุสลจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดบุญศรีมุนี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชำนาญ ชวนปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชำนาญ อุปเสโณ
ป.ธ.9
สามเณรชาตรี วงศ์วรรณ์
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาชมพู ญาณมุนิ
ป.ธ.9 วัดสวนพลู
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยรัตน์ ฐิตเมโธ
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาเชฏฐกร ชยานนฺโท
ป.ธ.9 วัดบางไผ่
นนทบุรี
พระมหาชาญชัย ชยธมฺโม
ป.ธ.9 วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
ชลบุรี
พระมหาชิราวุธ วชิรเมธี
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยศรี กิตฺติปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
อุบาสิกาชนิดา จันทราศรีไศล
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาชนะชัย โสตฺถิโก
ป.ธ.9 วัดนวลนรดิศ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยยุทธ์ กิตฺติญาโณ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัย ทตฺตสิริ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรโชคชัย คนไว
ป.ธ.9 วัดพระนอนจักรสีห์
สิงห์บุรี
พระมหาชนสรณ์ กิตฺติวิปุโล
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชาติชาย ปิยธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโสมนัสวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเชิดชัย กตปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดพนัญเชิง
พระนครศรีอยุธยา
พระมหาชูศักดิ์ ธมฺมทินฺโน
ป.ธ.9 วัดหงส์รัตนาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาช่วง วรปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชูชาติ จิรสุทโธ
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาช้อย มหาธีโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
ราชบุรี
พระมหาช่วง โชติมนฺโต
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเช้า ฐิตปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเขาแก้ว
นครสวรรค์
พระมหาเชื่อม มหาวีโร
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชิต ติกฺขปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชลอ ชยสิทฺโธ
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรชัยศิลป์ แสงสว่าง
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
พระมหาชลอ ปิยาจาโร
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชูชาติ โชติธมฺโม
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชํานาญ มหาชาโน
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยวัฒน์ ญาณธโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชลอ ฐิตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดทําเลทอง
ปทุมธานี
พระมหาชัยณรงค์ วรญฺชโย
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเชาวน์ ฐานรโต
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเชิดชัย หมื่นภักดี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชินพัฒน์ จกฺกเมธี
ป.ธ.9 วัดเจ้าอาม
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 90 รายการ 2 / 2
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464