มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : พระภิกษุ พบข้อมูลทั้งหมด: 1741 รายการ
พระมหานรินทร์ จรณธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปภัทท์ ปญฺญาวุโธ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธีรสิทธิ์ จนฺทสีโล
ป.ธ.9 วัดลาดปลาเค้า
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญมา ญาณวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดแสนสุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโฆสิต สารวุฑโฒ
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
พระพร ป.สาธุวิหาร
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศุภเดช สุภเตโช
ป.ธ.9 วัดเทพศิรินทราวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพงศ์ภัค วรภโค
ป.ธ.9 วัดเสมียนนารี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเจนณรงค์ ป.ญาณกิตฺติ
ป.ธ.9 วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสราวุฒิ วุฑฺฒิจารี
ป.ธ.9 วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาดร.ชัยณรงค์ กนฺตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองเหรียญ ธนิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณภัทร ธมฺมรโต
ป.ธ.9 วัดพระศรีมหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพิเศษสิทธิ์ วิโรจโน
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิชากร ธีรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเงิน ธีรวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยยา ฐานงฺกโร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
นายสมาน หอมนาน
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหานิรันดร์ นิรนฺตโร
ป.ธ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
นายไพรัช พื้นชมภู
ป.ธ.9 วัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหานุกูล อภิปุณฺโณ
ป.ธ.9 วัดยาง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย มหิทฺธิโก
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอรรณาวิชญ์ อณฺณวินฺทมุนี
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
นายสุชาติ หงษา
ป.ธ.9 วัดศรีสุดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาไพโรจน์ วชิรวํโส
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากิจจา กตกิจฺโจ
ป.ธ.9 วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ฉะเชิงเทรา
นายธัช มั่นต่อการ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพีรพงษ์ ปญฺญาปติ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองคำ มีโอรส
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอาจินต์ อริญฺชโย
ป.ธ.9 วัดตรีสวัสดิ์วนาราม
เลย
นายภรต นวลแก้ว
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหามาวิน อินฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหาธนพน สุธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัชพล ปิยสีโล
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหานครินทร์ ฐิตเมโธ
ป.ธ.9 วัดพระสิงห์
เชียงราย
พระมหาพีรพัฒน์ อธิวโร
ป.ธ.9 วัดศรีเอี่ยม
กรุงเทพมหานคร
พระมหานพรัตน์ ภทฺทวิญฺญู
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโชติวัน มหินฺโท
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาอนุชา จนฺทปภาโส
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาทินกร อริโย
ป.ธ.9 วัดสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
ทั้งหมด 1,741 รายการ 2 / 39
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464