มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : พระภิกษุ พบข้อมูลทั้งหมด: 1693 รายการ
พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
นายสมาน หอมนาน
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหานิรันดร์ นิรนฺตโร
ป.ธ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
พระมหาอรรณาวิชญ์ อณฺณวินฺทมุนี
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
นายสุชาติ หงษา
ป.ธ.9 วัดศรีสุดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาไพโรจน์ วชิรวํโส
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากิจจา กตกิจฺโจ
ป.ธ.9 วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ฉะเชิงเทรา
นายธัช มั่นต่อการ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพีรพงษ์ ปญฺญาปติ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองคำ มีโอรส
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายไพรัช พื้นชมภู
ป.ธ.9 วัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอาจินต์ อริญฺชโย
ป.ธ.9 วัดตรีสวัสดิ์วนาราม
เลย
นายภรต นวลแก้ว
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหามาวิน อินฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหาธนพน สุธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัชพล ปิยสีโล
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหานครินทร์ ฐิตเมโธ
ป.ธ.9 วัดพระสิงห์
เชียงราย
พระมหาพีรพัฒน์ อธิวโร
ป.ธ.9 วัดศรีเอี่ยม
กรุงเทพมหานคร
พระมหานพรัตน์ ภทฺทวิญฺญู
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโชติวัน มหินฺโท
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาวัชรินทร์ อคฺคการี
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
พระมหาอนุชา จนฺทปภาโส
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาทินกร อริโย
ป.ธ.9 วัดสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒนสิริ
ป.ธ.9 วัดศรีประชาวัฒนาราม
นครปฐม
พระมหาวิทยา ธมฺมเตโช
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาวิศรุต วิสุทฺธิเมธี
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
พระมหาสุริยา ชาชิยเมธี
ป.ธ.9 วัดห้วยหินฝน
ชัยภูมิ
พระมหาวราทิต อาทิตฺวโร
ป.ธ.9 วัดดอนทองวราราม
กาฬสินธุ์
พระมหาอภิวัฒน์ จารุวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดดอยสัพพัญญู
เชียงใหม่
พระมหาอิทธิพล กุณฺฑโลภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอุทัย มหิทฺธิโก
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสุดใจ ถาวรจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดพระบรมธาตุ
กำแพงเพชร
พระมหาสรพงษ์ อตฺตทนฺโต
ป.ธ.9 วัดท่าพระเจริญพรต
นครสวรรค์
พระมหาอานันท์ อานนฺทสิริ
ป.ธ.9 วัดชูจิตธรรมาราม
พระนครศรีอยุธยา
พระมหาทวี โกสโล
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหาประจักษ์ คุตฺตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดปัญญานันทาราม
ปทุมธานี
พระมหาณัฐพล ภทฺรชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหานำบุญ นาคชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอาริศร สาสนชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาโกมล สุภจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาสุชาติ วรชาติ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 1,693 รายการ 1 / 38
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464