มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ล พบข้อมูลทั้งหมด: 14 รายการ
พระมหาลิขิต ชยวิญฺญู
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
สามเณรลิขิต อินทะนู
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาลําดวน ฐิตปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาลาภ ธนสาโร
ป.ธ.9 วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเลียบ อินฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาละเอียด กิตฺติสุขุโม
ป.ธ.9 วัดโบสถ์วรดิตถ์
อ่างทอง
พระมหาลักษณ์ อารทฺธวิริโย
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาลำดวน ฐานวโร
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
อุบาสิกาละอองดาว นนทสร
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
แม่ชีลัดดา โกมลสิงห์
บ.ศ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายละออง ทองเสวต
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเล็ก อยู่เกษ
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาลําพัน ปุญฺญามโน
ป.ธ.9 วัดทัพคล้าย
อุทัยธานี
พระมหาเลอเดช วรวํโส
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali