มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ย พบข้อมูลทั้งหมด: 31 รายการ
พระมหายิ่งยศ นิสฺสโภ
ป.ธ.9 วัดหงส์รัตนาราม
สงขลา
พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหายิ่งสันต์ ภทฺราภิสิทฺธิ
ป.ธ.9 วัดสว่างใต้
กาฬสินธุ์
พระมหายุทธกร ปญฺญาสิริ
ป.ธ.9 วัดท่าตอน
เชียงใหม่
พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ
ป.ธ.9 วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
นครปฐม
พระมหายงยุทธ ยุตฺตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหายิ้ม ศิริสุภา
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหายุทธนา ปริชาโน
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหายุนต์ อริยวํโส
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหายาจินต์ ธมฺมธโร
ป.ธ.9 วัดดุสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรโยธิน โทคํามา
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหายุวเรศ ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหายงยุทธ วิชฺชาชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
นายยงยุทธ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโยธิน ปริปุณฺโณ
ป.ธ.9 วัดเทวราชกุญชร
กรุงเทพมหานคร
แม่ชียุพา ทองบุตร
บ.ศ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหายศวิน นาถกโร
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหายุทธนา ธมฺมวํโส
ป.ธ.9 วัดป่าประดู่
ระยอง
สามเณรยุรนันท์ โยธา
ป.ธ.9 วัดเกียรติแก้วสามัคคี
ศรีสะเกษ
พระมหายงยุทธ อคฺคาจาโร
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหายอดรัก วรเมธี
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
พระมหายุทธกิจ ปญฺญาวุโธ
ป.ธ.9 วัดศรีโสดา
เชียงใหม่
พระมหายุทธพงษ์ ธีรปญฺญวา
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรยุทธศาสตร์ จันทร์ประมูล
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหายุทธนา โสภณาจาโร
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหายุทธนา วรชโย
ป.ธ.9 วัดพระธาตุพนม
นครพนม
พระมหาแย้ม ประพัฒน์ทอง
ป.ธ.9 วัดภคินีนาถ
กรุงเทพมหานคร
พระมหายัญ คงสมจิตร
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโยธิน โยธิโก
ป.ธ.9 วัดกัลยาณมิตร
กรุงเทพมหานคร
นายยุทธนา อินทจักร์
ป.ธ.9 วัดเจ้าอาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหายวง ทิวากโร
ป.ธ.9 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมุทรสาคร
ทั้งหมด 31 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali