มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ภ พบข้อมูลทั้งหมด: 32 รายการ
พระมหาภาณุวัฒน์ ฐิตวุฑฺฒิ
ป.ธ.9 วัดเกียรติแก้วสามัคคี
ศรีสะเกษ
พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูธเนศ กิตฺติวํโส
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรภูมินทร์ หงษ์ทอง
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาภาระ วิริยารมฺโภ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูวดล ปญฺญาวโร
ป.ธ.9 วัดปัญญาวุธาราม
เชียงใหม่
พระมหาภพพล เตชพโล
ป.ธ.9 วัดปรีดาราม
นครปฐม
สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาภวัต ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาณุ นิโรธรํสี
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาณุมาศ สุนฺทรจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภิญโญ ปวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดใหม่พิเรนทร์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาณุ ภาณุโก
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาณุพงศ์ พฺรหฺมสิริ
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรภาคภูมิ สันหลง
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูริทัตต์
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดคลองโพธิ์
อุตรดิตถ์
นายภัทรชัย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาณุมาศ วรธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโสมนัสวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูดิศ ปุญฺญสิทฺธิ
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาคภูมิ ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดคลองโพธิ์
อุตรดิตถ์
พระมหาภิรมย์ ฐิตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม
ชลบุรี
พระมหาภาวศุทธิ์ เทวธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสระแก้ว
สระแก้ว
พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเขาวัง
ราชบุรี
พระมหาภูวนาท มหาปทุโม
ป.ธ.9 วัดกาญจนสิงหาสน์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูวนาท สุชาโต
ป.ธ.9 วัดลานคา
สุพรรณบุรี
นายภรต นวลแก้ว
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี
ป.ธ.9 วัดกัลยาณมิตร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาณุวัฒน์ ภาณุวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 32 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali