มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ป พบข้อมูลทั้งหมด: 146 รายการ
สามเณรปิยกานต์ ยืนยง
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาประยุทธ ยุทฺธปญโญ
ป.ธ.9 วัดละหาร
นนทบุรี
พระมหาประภาส ขนฺตโสภโณ
ป.ธ.9 วัดบัวขวัญ
นนทบุรี
สามเณรปรมินทร์ เอี่ยมศิริ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระปริทัตติ ป. กิตฺติภทฺโท
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
สามเณรปฏิวัฒน์ ทาปุ๊ด
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
พระมหาปภัทท์ ปญฺญาวุโธ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
อุบาสิกาประสงค์ สมน้อย
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาประจักษ์ คุตฺตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดปัญญานันทาราม
ปทุมธานี
พระมหาประมินทร์ เขมปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประเวศ เตชปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดอินทรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปราโมทย์ ธมฺมปาโมชฺโช
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปัญญา ปญฺญาปชฺโชโต
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประเทือง มหาปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปรีชา ทีปวํโส
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
พระมหาปรีชา ปภาโส
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺโจ
ป.ธ.9 วัดเขื่อนเพชร
เพชรบุรี
พระมหาเปรม เขมโก
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปรีชา กิตฺติเมธี
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาประทวน อาภสฺสโร
ป.ธ.9 วัดสายทอง
หนองบัวลำภู
สามเณรปิยะ จันดาดาล
ป.ธ.9 วัดโปรดเกศเชษฐาราม
สมุทรปราการ
สามเณรปลด เกตุทัต
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ประภาส มนฺตเสวี
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
ประสม อธิพุทฺธิ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโป ชุติปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดราชผาติการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประสิทธิ์ กิตฺติสิทฺโธ
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปรีชา ปริญฺญาโณ
ป.ธ.9 วัดวรจรรยาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปรีชา ปริญาโณ
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประยุทธ ฐานุตฺตโม
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรประสิทธิ์ กุญบุญญา
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรปรีชา บุญศรีตัน
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประเทือง ปภสฺสโร
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประเสริฐ ธมฺมสรโณ
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรประยูร ป้อมสุวรรณ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประเสริฐ เสฎฐเมโธ
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประนต กิตฺติวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรประยูร มีฤกษ์
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
นายประเชิญ ชื่นรักชาติ
ป.ธ.9 วัดดาวดึงษาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรประกอบ วงศ์พรนิมิตร
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประมวล การันต์
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปรีชา มหาปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดนางชี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประสิทธิ์ มหาปสิทฺโธ
ป.ธ.9 วัดพลับพลาชัย
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 146 รายการ 1 / 4
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali