มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: บ พบข้อมูลทั้งหมด: 100 รายการ
พระมหาบรรพต จกฺกวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญหนา ตปสีโล
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเบญจศักดิ์ ภูริวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบัณฑิต วรจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญมา ญาณวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดแสนสุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญฤทธิ์ ปญฺญาวีมํสี
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบัญชา วิสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาบัญชา ปภาสี
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาบอย สุเมโธ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบดินทร์ ญาณาวุโธ
ป.ธ.9 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
กาญจนบุรี
พระมหาบุญส่ง วรวีโร
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรบุญชู จันทร์สว่าง
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
สามเณรบุญปั่น น้อยหน่อ
ป.ธ.9 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญถม สุนฺทรเมธี
ป.ธ.9 วัดชัยพร
หนองคาย
นายบรรจบ บรรณรุจิ
ป.ธ.9 วัดแก้วฟ้า
ราชบุรี
พระมหาบุญถิ่น โชติปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดชัยชนะสงคราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญชัย มหาวีโร
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
พระมหาบุญพา ฐิติปุญโญ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญก้ํา ฐิตเวโท
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายบุญสืบ อินสาร
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
นายบุญมี กาโน
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญชู กิตฺตโชติโก
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรบูญชู จันทร์สว่าง
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเลื่อน ธมฺมกาโม
ป.ธ.9 วัดสุคันธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบังเอิญ ฐานากโร
ป.ธ.9 วัดจันทนาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญชุม อคฺคธมฺโม
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเหลือ ชินปุตฺโต
ป.ธ.9 วัดราชคฤห์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญช่วย สุวีโร
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญ มหาปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
ราชบุรี
พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรหาร ปุญญสมฺปนฺโน
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญทัน กิตฺติภทฺโท
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาบุญสม ชาตวิสุทฺธิ
ป.ธ.9 วัดไพชยนต์ ฯ
สมุทรปราการ
สามเณรบุญเลิศ โสภา
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาบุญส่ง จิตฺตคุตฺโต
ป.ธ.9 วัดท่าตอน
เชียงใหม่
พระมหาบุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดชัยพฤกษมาลา
กรุงเทพมหานคร
นายบุญเชิด จํามี
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรบุญเลิศ บารมี
ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญธรรม ปญฺญาพโล
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเอ่ยม ปุญฺญทตฺโต
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบําเพ็ญ ปุณฺณโก
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบัวลอย วรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบัณฑิต อาภสฺสโร
ป.ธ.9 วัดเปาโรหิตย์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญยงค์ สิริปญโญ
ป.ธ.9 วัดหงส์รัตนาราม
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 100 รายการ 1 / 3
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali