มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ท พบข้อมูลทั้งหมด: 69 รายการ
พระมหาทรงพล ฐิตรํสี
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวีศักดิ์ อคฺคธมฺโม
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
สามเณรทีปกร อย่านอนใจ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองเหรียญ ธนิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทินกร อริโย
ป.ธ.9 วัดสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
พระมหาทวี โกสโล
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหาทัยนคร เขมจาโร
ป.ธ.9 วัดนวลจันทร์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองสุข สุธโช
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทัศนะ ทสฺสนีโย
ป.ธ.9 วัดเทวราชกุญชร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทินพัฒน์ สารตฺถชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระทศพล ป. กตคุโณ
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
สามเณรทองสุข พรหมมีเดช
ป.ธ.9 วัดพิพัฒน์มงคล
สุโขทัย
พระมหาทรงชัย อคฺคปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหาทัศพล คนฺธวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรทิตติ ต่วนโต
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
นายทองย้อย แสงสินชัย
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
ราชบุรี
พระเทพปริยัติโสภณ วิสุทฺธปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
กาญจนบุรี
ทองนาค นาควโร
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองใบ สิริปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดประดิษฐาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดบุญวาทย์วิหาร
ลำปาง
พระมหาเทียง อคฺคธมฺโม
ป.ธ.9 วัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองดี สุรเตโช
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองพูล โสมภทฺโท
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองใบ ธีรานนฺโท
ป.ธ.9 วัดมหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรทองพูล แสงคํา
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทียบ ธมฺมสุวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองปน อาจารสมฺปนฺโน
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวีสุข สุปิงคลัด
บ.ศ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวี อภโย
ป.ธ.9 วัดราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองแดง ธีรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทียบ สิริญาโณ
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายทศพร ศรีคํา
ป.ธ.9 วัดศรีสุดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวิช อมรเสวี
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองสา ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทวัญ วิสุทฺธิจารี
ป.ธ.9 วัดบุพพาราม
เชียงใหม่
สามเณรเทพพร มังธานี
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองดี ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทียนชัย ทมเมธี
ป.ธ.9 วัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวี มหาปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรทิวา ธรรมจารย์
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
นายทิพย์ ขันแก้ว
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาทอง ฐานคุโณ
ป.ธ.9 วัดด่านประชากร
ชุมพร
พระมหาทินกร อิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาทศพล กตปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 69 รายการ 1 / 2
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali