มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ณ พบข้อมูลทั้งหมด: 36 รายการ
สามเณรณัฐพล บุญชู
ป.ธ.9 วัดปรีดาราม
นครปฐม
พระมหาณรงค์ นาควโร
ป.ธ.9 วัดอุทุมพร
สุรินทร์
พระมหาณัฐพล วายาโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาณัฐดนัย โชติกชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาณัฐธารินทร์ อติสโย
ป.ธ.9 วัดพระศรีมหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณัฐพล สุทฺธิสทฺโท
ป.ธ.9 วัดโปรดเกศเชษฐาราม
สมุทรปราการ
พระมหาณภัทร ธมฺมรโต
ป.ธ.9 วัดพระศรีมหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณัฐพล ภทฺรชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาณัฐพล ชยาลงฺกาโร
ป.ธ.9 วัดสุทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณธกร ผุสิตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดนวลจันทร์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณัฐพล ฐานเมธี
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
สามเณรณัฐ ทิพย์แก้ว
ป.ธ.9 วัดชูจิตธรรมาราม
พระนครศรีอยุธยา
พระมหาณัฐพล ปญฺญาพโล
ป.ธ.9 วัดป่าแสงอรุณ
ขอนแก่น
สามเณรณัฐวุฒิ บรรพชาติ
ป.ธ.9 วัดวารินทราราม
อุบลราชธานี
พระมหาณัฐพงศ์ วณฺณโสภโณ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณัฐพล วรณฏฺโฐ
ป.ธ.9 วัดปทุมวนาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณรินศักย์ ปญฺญาเมธี
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณภพ กิตฺติธมฺโม
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาณพล ปารติณฺโณ
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
ณัฐพงษ์ ภูลายยาว
ป.ธ.9 วัดปทุมวนาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณรงค์ จนฺทสีโล
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณรงค์ศักดิ์ กิตฺติสิทฺโธ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณรงค์ จนฺทวํโส
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณัฏฐพนธุ์ เสฏฐธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรณัทธกร ศรีคำม้วน
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณรงค์ฤทธิ์ อคฺครตโน
ป.ธ.9 วัดใหม่พิเรนทร์
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีณัฏหทัย ฉัตรทินวัฒน์
บ.ศ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณัฐพล พลาธิโก
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณรงค์ชัย ฐานธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณัฐกร กนฺตวีโร
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณรงค์ พุทฺธสโร
ป.ธ.9 วัดวังตะกู
นครปฐม
พระมหาณัฐินันท์ ฐิตเมโธ
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาณัฐพงศ์ ญาณาวุโธ
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
พระมหาณัฐศักดิ์ เขมปัญโญ
ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณรงค์ ปัญญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
นครปฐม
พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ฐิติเวโท
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
ทั้งหมด 36 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali