มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ฉ พบข้อมูลทั้งหมด: 27 รายการ
พระมหาฉัตรชัย พลชโย
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาฉัตรชัย ถาวโร
ป.ธ.9 วัดประดู่
สมุทรสงคราม
พระมหาฉัตรณรงค์ คุณูปเสวี
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาฉันท์ ฉนฺทกโร
ป.ธ.9 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เชียงใหม่
พระมหาฉลอง ธมฺมฉนฺโท
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรฉลวย จันทร์หอม
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
เฉลา เตชวนฺโต
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเฉลียว ฐิตพุทฺธิ
ป.ธ.9 วัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาฉัตรชัย ชยมงฺคโล
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเฉลิม วชิรญาโณ
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาฉลาด ปริญฺญาโณ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเฉลียว เปสโล
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาฉ่ำ ปุญฺญชโย
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาไฉน มหากุโล
ป.ธ.9 วัดทองธรรมชาติ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรฉัตรชัย มูลสาร
ป.ธ.9 วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเฉลิมชัย ชยเมธี
ป.ธ.9 วัดโพธินิมิตร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเฉลียว ฐิตจิตโต
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาฉลาม อินฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดแจ้งพรหมนคร
สิงห์บุรี
สามเณรเฉลิมรัตน์ ชัยภา
ป.ธ.9 วัดหัวช้าง
ลพบุรี
พระมหาไฉน จิตฺตสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรฉัตรชัย หนูชัยแก้ว
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาฉลอม ปิยสีโล
ป.ธ.9 วัดลาดปลาเค้า
กรุงเทพมหานคร
สามเณรฉัตรชัย ช่างทองคำ
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาเฉลิม เขมจารี
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเฉลิม ปญฺญาภรโณ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาเฉลิม ปภากโร
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาฉลาด ปญฺญาทีโป
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 27 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali