มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: จ พบข้อมูลทั้งหมด: 88 รายการ
พระมหาจิรพล วรเมธาวี
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรจุฑาวัฒน์ หลวงคำ
ป.ธ.9 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมุทรสาคร
พระมหาเจนณรงค์ ป.ญาณกิตฺติ
ป.ธ.9 วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรจิตรเทพ ต่อคุ้ม
ป.ธ.9 วัดสังฆานุภาพ
กำแพงเพชร
แม่ชีจิราวรรณ เครือสนธิ์
บ.ศ.9 วัดพิชโสภาราม
อุบลราชธานี
พระมหาเจนณรงค์ ญาณกิตฺติ
ป.ธ.9 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเจนณรงค์ สุทฺธสีโล
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจาตุรงค์ ปฏิภาณกวี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจักรพงษ์ จกฺกวํโส
ป.ธ.9 วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจิรายุ โพธิชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาจรูญ ธีรธมฺโม
ป.ธ.9 วัดเปรมศรัทธา
สงขลา
พระมหาเจริญ จิรนนฺโท
ป.ธ.9 วัดบางปิ้ง
สมุทรสาคร
สามเณรจักรพงศ์ คำยอดใจ
ป.ธ.9 วัดศรีมูลเมือง
เชียงใหม่
พระมหาจตุภูมิ ภูมิเวที
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจุลพล สารทสฺสี
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจักริน รตนวโร
ป.ธ.9 วัดปทุมวนาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรจักรพงค์ คํามุงคุณ
ป.ธ.9 วัดมะขามเรียง
สระบุรี
สามเณรจำเนียร ผลาวงศ์
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจรรยา ชินวํโส
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต
ป.ธ.9 วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
จรัญ วิจารณเมธี
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจันทร์ กิจฺจสาโร
ป.ธ.9 วัดพิชยญาติการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจํานงค์ วรวฑํฒโน
ป.ธ.9 วัดพระพิเรนทร์ฯ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเจือ กิตฺติปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดคูหาสวรรค์
พัทลุง
สามเณรจําเนียร ผลาวงค์
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจิระพันธ์ จนฺทรํสี
ป.ธ.9 วัดตําหนักใต้
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจรูญ จนฺทมาลโย
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดโสธรวราราม
ฉะเชิงเทรา
พระมหาจันทร์ เขมจารี
ป.ธ.9 วัดพัฒนาราม
สุราษฎร์ธานี
พระมหาจํานง อตฺถจินฺโต
ป.ธ.9 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจวน สกฺโก
ป.ธ.9 วัดเทพากร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจําปา วชิรญาโณ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจําลอง ธมฺมโชติ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี
ป.ธ.9 วัดมงคลทับคล้อ
พิจิตร
พระมหาจรัญ อุตฺตมธมฺโม
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจรูญ อธิวโร
ป.ธ.9 วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจํานอง อภิญฺญาโณ
ป.ธ.9 วัดศรีสุดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจิระศักดิ์ ธมฺมเมธี
ป.ธ.9 วัดใหม่พิเรนทร์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเจียม ชยฺยมงฺคโล
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรจิรกิตติ์ ชัยศรี
ป.ธ.9 วัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจําลอง วิริยธโร
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจําเรียน สิกฺขาสโภ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาใจ เขมจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจาย สุสํวโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจำลอง ติกฺขปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดใหม่อมตรส
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 88 รายการ 1 / 2
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali