มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ค พบข้อมูลทั้งหมด: 36 รายการ
พระมหาคำนึง โอภาโส
ป.ธ.9 วัดอนุภาษกฤษฎาราม
ภูเก็ต
สามเณรคณาธิป ศรีสุข
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเครืองณรงค์ จิตฺตกาโร
ป.ธ.9 วัดบางกระเจ้านอก
สมุทรปราการ
พระมหาคำแก้ว ภาสุโร
ป.ธ.9 วัดสวนดอก
เชียงใหม่
พระมหาคัมภีร์ ภูริวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
นายคำพอง เถื่อนช้าง
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
สามเณรคำปั่น อักษรวิลัย
ป.ธ.9 วัดกาญจนสิงหาสน์
กรุงเทพมหานคร
คําสิงห์ วรญาโณ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคําค่อง อตฺตคุตฺโต
ป.ธ.9 วัดหิรัญรูจี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคณิสร์ เขมวํโส
ป.ธ.9 วัดบุรณศิริมาตยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคล่อง ขนฺติพโล
ป.ธ.9 วัดกะพังสุรินทร์
ตรัง
พระมหาคูณ เมธิโก
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
นายคะนอง ชาวทองหลาง
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคูณ ชยเมธี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคล้อย กตสาโร
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาคล่อง จารุธมฺโม
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคง ชาตเมธี
ป.ธ.9 วัดพายัพ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคํานึง ชินวํโส
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรคําพอง เถื่อนช้าง
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาครรชิต สุชิตคนฺโธ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคำจันทร์ กตปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดใหม่อมตรส
กรุงเทพมหานคร
นายคุณากร คงชนะ
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคลี จารุวํโส
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาคมสัน วิสุทฺธญาโณ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคมสรรค์ ญาณเมธี
ป.ธ.9 วัดชีแวะ
ลพบุรี
พระมหาครรชิต อติภทฺโท
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเคน กิตฺติโสภโณ
ป.ธ.9 วัดเกษมาคม
กาฬสินธุ์
พระมหาคงธฤต กิตฺติโสภโณ
ป.ธ.9 วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคมสันต์ ชินวโร
ป.ธ.9 วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
ชลบุรี
พระมหาเคน ฐิตจาโร
ป.ธ.9 วัดธาตุ
ขอนแก่น
นายคุ้ม คามบุตร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเคนน้อย สีลคุโณ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคมกฤษณ อสิญาโณ
ป.ธ.9 วัดสังข์กระจาย
กรุงเทพมหานคร
สามเณรคําปั่น อักษรวิลัย
ป.ธ.9 วัดกาญจนสิงหาสน์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคฑาวุธ อคฺควโร
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 36 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali