มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: บ พบข้อมูลทั้งหมด: 100 รายการ
พระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเตือน กิตฺติสาโร
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรเทิง รตนปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบวรฉัตร อธิปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
พระมหาบุญยัง ฐิติญาโณ
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาบุญจันทร์ สทฺทโยโค
ป.ธ.9 วัดสวนพูล
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญจันทร์ จนฺทโชโต
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญสงค์ อคฺควโร
ป.ธ.9 วัดมูลจินดา
ปทุมธานี
พระมหาบุญทัน รตนวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดสายไหม
ปทุมธานี
ทั้งหมด 100 รายการ 3 / 3
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali