มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: บ พบข้อมูลทั้งหมด: 100 รายการ
สามเณรบุญปั๋น น้อยหน่อ
ป.ธ.9 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญศักดิ์ กลฺยาณธโร
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาบุญธรรม สุตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดมหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเฮ็ง ปญฺญาสิริ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญโชติ ปุญฺญโชติ
ป.ธ.9
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเลิศ กิตฺติอคฺโค
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเลี้ยง อาจิตปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเลี้ยง จนฺรํสี
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญโญ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญช่วย ปุญฺญสุโภ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรเจิด สิริธโร
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุลวัชร จิตคุโณ
ป.ธ.9 วัดสุทธิวราราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรหาร ชยานนฺโท
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญร่วม อตฺถกาโม
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม
บ.ศ.9 วัดกลาง
สุพรรณบุรี
พระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปุญโญ
ป.ธ.9 วัดคูหาสวรรค์
พัทลุง
พระมหาบุญเพิ่ม สุริยรํสี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญยงค์ พลสิงห์
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญทัม คุตฺตปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดพุทธบูชา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญทำ ธมฺมธีโร
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญส่ง สิริภทฺโท
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรเรง นิสมฺมการี
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญลือ วิชฺชากโร
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาบุญช่วย ปคฺโณ
ป.ธ.9 วัดแจ้ง
นครศรีธรรมราช
พระมหาบุญธรรม ปัญญาวุฑโฒ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรยงค์ จนฺทเมธี
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบัว ฐานวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดธรรมาภิรตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรลือ ฐานธมฺโม
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญกว้าง คุตตวัณโณ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระบุญเลี้ยง ปญฺญาณธีโร
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรณหาร กิตฺติคุโณ
ป.ธ.9 วัดกัลยาณมิตร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร
ป.ธ.9 วัดกษัตราธิราช
พระนครศรีอยุธยา
พระมหาบันเทิง ปัณฑิโต
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาบรรจง สุธีโร
ป.ธ.9 วัดท่าสะอาด
หนองคาย
พระมหาบู่ สุจิณฺโณ
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญนาค ชินวํโส
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญมา คุณสมฺปนฺโน
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญถิ่น อุตฺตรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญมี อเวรี
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบัณฑิต นันทเสนา
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 100 รายการ 2 / 3
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali