มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ธ พบข้อมูลทั้งหมด: 86 รายการ
สามเณรธรรมรงค์ สุราราษฎร์
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาธงชัย ธมฺมธโร
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาธีระพงษ์ ธีรวํโส
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีธัญญมาศ เนตรน้อย
บ.ศ.9 วัดกลาง
สุพรรณบุรี
สามเณรธนวัฒน์ วิเชีย
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาธวัชชัย จารุวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระธีรวิสิฎฐ์ วิสิฏฺฐเวที
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระธงชัย ชยธมฺโม
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธีรพันธ์ ธีรกิตฺติ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธันยวัฒน์ ธีรญาโณ
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธวัฒชัย วรมุนี
ป.ธ.9 วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธีระชัย ธีรชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาธิติภาณ อภิชาโต
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดใหม่อมตรส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธีระนันท์ ธีรนนฺโท
ป.ธ.9 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมุทรสาคร
พระมหาธรรมชาติ วิสุทฺธสทฺโธ
ป.ธ.9 วัดมหาวนาราม
อุบลราชธานี
พระธรรมสถิต ธัมมฐิโต
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาธนิษฐ์ วชิรพุทฺธิ
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรธีระศักดิ์ โสมสุด
ป.ธ.9 วัดไร่เกาะต้นสำโรง
นครปฐม
สามเณรธนวัฒน์ พุฒหอม
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
พระมหาธเนศ จันทปัญโญ
ป.ธ.9 วัดปรีดาราม
นครปฐม
พระมหาธนู ปญฺญวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาธนา เตชธมฺโม
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาธานนท์ เวคชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาธีรเพชร ธีรเวที
ป.ธ.9 วัดแจ้งเจริญดอน
ชลบุรี
พระมหาธนิต ปญฺญาปสุโต
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธัญนพ โชติปาโล
ป.ธ.9 วัดภาวนาภิรตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธีร์ ปุณฺณโก
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
นายธนิต อยู่โพธิ์
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธรรมนูญ วชิรญาโณ
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธานี ธมฺมโชโต
ป.ธ.9 วัดสวนพลู
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธิติกร โอภาโส
ป.ธ.9 วัดคฤหบดี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ
ป.ธ.9 วัดพิกุลทอง
สิงห์บุรี
พระมหาธีรธรรม ธมฺมวริทฺธี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาธีรชัย ธีรชโย
ป.ธ.9 วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
นครปฐม
พระมหาธวัชชัย ธมฺมชโย
ป.ธ.9 วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรธีระศักดิ์ สุขยิ่ง
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธราวิชย์ ธราวิชฺโช
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
พระมหาธนสิทธิ์ สิทฺธญาโณ
ป.ธ.9 วัดเจ้าอาม
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 86 รายการ 2 / 2
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali