มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ท พบข้อมูลทั้งหมด: 66 รายการ
พระมหาทัชชพงษ์ ทชฺชวํโส
ป.ธ.9 วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทรงวิทย์ วริทฺธิฐายี
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาทองสุข สนฺตจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดไชโย
อ่างทอง
พระมหาทองสุข สิริภทฺโท
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
พระมหาทำนอง จนฺทสาโร
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวิช กิตฺติญาโณ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองสุข วิสุทฺธสีโล
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
พระมหาทองสุข สุวณฺณสุกฺโก
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทรงชัย วิชยเภรี
ป.ธ.9 วัดไตรสามัคคี
สมุทรปราการ
พระมหาทองสืบ เขมปัญโญ
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทินกร ทีปนันโท
ป.ธ.9 วัดเสมียนนารี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวิช ธีรชาโต
ป.ธ.9 วัดเขียนเขต
ปทุมธานี
สามเณรทนงศักดิ์ ตาดี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาเทวา ญาณทสฺสี
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทพ ฐิตเทโว
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวี ฐิตปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดสำโรง
อ่างทอง
พระมหาทองสืบ จารุวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดมกุฏกษัตริยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทับ วรกัณฑ์
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองคำ มีโอรส
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองยอด บุณยเนตร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทัศนันท์ กิตยานนฺโท
ป.ธ.9 วัดพระศรีมหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 66 รายการ 2 / 2
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464