มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 1413 รายการ
พระมหานคร นนฺทจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดศรีเอี่ยม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเพ็ญเพชร ปญฺญาธโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณัฐธารินทร์ อติสโย
ป.ธ.9 วัดพระศรีมหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุวงศ์ ถาวรวํโส
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมชาย สมชโย
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสาธิต อภิญาโณ
ป.ธ.9 วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชานุวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโพธิธรรม ฐิตสทฺโธ
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระปริทัตติ ป. กิตฺติภทฺโท
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเบญจศักดิ์ ภูริวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชนะพร ฉนฺทธมฺโม
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสนั่น ปญฺญาวโร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาฉัตรชัย พลชโย
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมพร กิตฺติเมธี
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวีศักดิ์ อคฺคธมฺโม
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุรักษ์ กนฺตสีโล
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูธเนศ กิตฺติวํโส
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญยงค์ พลสิงห์
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายพิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
ป.ธ.9 วัดพระยาทํา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูริทัตต์
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพัชระ ญาณวีโร
ป.ธ.9 วัดเทวราชกุญชร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุทธิพจน์ สุทฺธิเมธี
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุธน สุรเสโน
ป.ธ.9 วัดเทวราชกุญชร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวสวัตติ์ ธีรภทฺโท
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานิกร มโนกโร
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระเมธีปริยัติวิบูล ศิริ สิริธโร
ป.ธ.9 วัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวุฒิไกร ปุณฺณวุฑฺฒิ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมชาย ชินทตฺโต
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
นายสุนทร บุญสถิต
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพีรพัฒน์ อธิวโร
ป.ธ.9 วัดศรีเอี่ยม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเฉลิมชัย ชยเมธี
ป.ธ.9 วัดโพธินิมิตร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมภพ สมฺภโว
ป.ธ.9 วัดเทพศิรินทราวาส
กรุงเทพมหานคร
นายธนิต อยู่โพธิ์
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภวัต ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายสุชาติ หงษา
ป.ธ.9 วัดศรีสุดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจำลอง ธมฺมวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากุลวัฒน์ธนะ กตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรธรรมนันท์ กันทะเตียน
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาดิเรก วชิรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีรวัฒน์ ยติกโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรประยูร มีฤกษ์
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุพจน์ วชิรสโม
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
นายอดุลย์ คนแรง
ป.ธ.9 วัดเทพากร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกียรติพงษ์ กิตฺติวํโส
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
นายอิสรานนท์ แก้วเนตร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 1,413 รายการ 2 / 32
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali