มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : สามเณร พบข้อมูลทั้งหมด: 280 รายการ
SELECT * FROM monk WHERE activated=1 AND (fname LIKE '%%' or lname Like '%%' ) and md5(mstatus)='c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c' ORDER BY update_date DESC, id DESC LIMIT 225, 45
สามเณรฉัตรชัย มูลสาร
ป.ธ.9 วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสุริยา สุขเขต
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเกียรติศักดิ์ บังเพลิง
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
สามเณรกวิพัฒน์ สุขแจ่ม
ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอาทิเช่น นาขันดี
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
สามเณรนาวิน มูลพลงาม
ป.ธ.9 วัดจองคำ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสมาน สังข์ชำนาญ
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสุชาติ จันทร์ทุม
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรธรรมรงค์ สุราราษฎร์
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรชาตรี วงศ์วรรณ์
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรอุทัย ขะกิจ
ป.ธ.9 วัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสิงหทัย สมัครนิล
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสร้อย ถือพุทธ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรธีระวัฒน์ กมลวิบูลย์
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรธีระวุฒิ ภูแดนแก่ง
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสำเร็จ บัวศรี
ป.ธ.9 วัดจันทรสโมสร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสาโรจน์ บัวพันธ์งาม
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสุรคิด สุนทะวงศ์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรดนัย เกตุตากแดด
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรเฉลิมรัตน์ ชัยภา
ป.ธ.9 วัดหัวช้าง
ลพบุรี
สามเณรจำเนียร บุญมา
ป.ธ.9 วัดศรีประวัติ
นนทบุรี
สามเณรเดชอุดม แสงบุญ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสุรไกร คงบุญวาสน์
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเศรษฐา หินศิลา
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรไมตรี กองแสน
ป.ธ.9 วัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเสกสรรค์ สว่างศรี
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรภาคภูมิ สันหลง
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุดร จันทร์ชนะ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรพรชัย มาเอม
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรฉัตรชัย หนูชัยแก้ว
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอนุวัติ
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
สามเณรเสริมศักดิ์
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
สามเณรขวัญชัย
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมบัติ
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสุชิน
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสมอาจ
ป.ธ.9 วัดดาวดึงษาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรประจักษ์
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาไพรสณฑ์
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอำนาจ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสุรพงษ์
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรจะริน จันทเณร
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
สามเณรประพันธ์ เหล่าคำ
ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรนิคม สมเสนาะ
ป.ธ.9 วัดบัวงาม
ราชบุรี
สามเณรอรรถพล จอมมงคล
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวุฒิชัย อดกลั้น
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 280 รายการ 6 / 7
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali