มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
สามเณรปรมินทร์ เอี่ยมศิริ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรพรสวรรค์ จันทร์หอม
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรศุภมิตร ปะตังถาโต
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรนภสินธุ์ แซ่หลี
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอภิวัฒน์ คงทนดี
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรนที บุญประกอบ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรพิทักษ์พงศ์ แซ่กี้
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวรัญญู วรธมฺมิโก
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวุฒิชัย วรชโย
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวรัช วรโช
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากฤษฎา วรภตฺติ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารัชฎากร วรากโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีระพล วรโมกฺโข
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิศราภัทร์ วรวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจิรพล วรเมธาวี
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกรียงไกร อาสภปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากิตติศักดิ์ วรกิตฺติธาตา
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรพต จกฺกวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชาญชัย ชยวํโส
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวุฒิภัทร กนฺตวีโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานริศ ปุญฺญสมฺภโว
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสราวุธ ชินวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิษณุ ครุธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาก้องพนัส สุรธีโร
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทรงพล ฐิตรํสี
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธนพล กุสลฏฺฐายี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญหนา ตปสีโล
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดศรีเอี่ยม
กรุงเทพมหานคร
พระมหานคร นนฺทจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดศรีเอี่ยม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเพ็ญเพชร ปญฺญาธโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณัฐธารินทร์ อติสโย
ป.ธ.9 วัดพระศรีมหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุวงศ์ ถาวรวํโส
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมชาย สมชโย
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสาธิต อภิญาโณ
ป.ธ.9 วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชานุวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโพธิธรรม ฐิตสทฺโธ
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระปริทัตติ ป. กิตฺติภทฺโท
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเบญจศักดิ์ ภูริวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชนะพร ฉนฺทธมฺโม
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสนั่น ปญฺญาวโร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาฉัตรชัย พลชโย
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมพร กิตฺติเมธี
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวีศักดิ์ อคฺคธมฺโม
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
นายทองย้อย แสงสินชัย
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
ราชบุรี
พระมหาอนุรักษ์ กนฺตสีโล
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 2,125 รายการ 2 / 48
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali