มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรสหรัฐ เกิดสุข
ป.ธ.9 วัดเจ้าอาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิรถ เขมจาโร
ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบัณฑิต วรจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุธินันท์ สุทฺธินนฺโท
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวราราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสันติ นาคิโต
ป.ธ.9 วัดหงส์รัตนาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูธเนศ กิตฺติวํโส
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรทีปกร อย่านอนใจ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรธนชัย ผมทอง
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวสวัตติ์ ธีรภทฺโท
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีรวัฒน์ ยติกโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพิศิฐ์ ปภงฺกโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมาน ขนฺติธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานรินทร์ จรณธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปภัทท์ ปญฺญาวุโธ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธีรสิทธิ์ จนฺทสีโล
ป.ธ.9 วัดลาดปลาเค้า
กรุงเทพมหานคร
สามเณรธนชาต รามประพฤติ
ป.ธ.9 วัดแสนสุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญมา ญาณวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดแสนสุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโฆสิต สารวุฑโฒ
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
พระพร ป.สาธุวิหาร
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศุภเดช สุภเตโช
ป.ธ.9 วัดเทพศิรินทราวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพงศ์ภัค วรภโค
ป.ธ.9 วัดเสมียนนารี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเจนณรงค์ ป.ญาณกิตฺติ
ป.ธ.9 วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสราวุฒิ วุฑฺฒิจารี
ป.ธ.9 วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาดร.ชัยณรงค์ กนฺตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองเหรียญ ธนิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาณภัทร ธมฺมรโต
ป.ธ.9 วัดพระศรีมหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพิเศษสิทธิ์ วิโรจโน
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิชากร ธีรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเงิน ธีรวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชัยยา ฐานงฺกโร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
อุบาสิกาสุกัญญา เจริญวีรกุล
บ.ศ.9 วัดสามพระยา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
นายสมาน หอมนาน
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหานิรันดร์ นิรนฺตโร
ป.ธ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
นายไพรัช พื้นชมภู
ป.ธ.9 วัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
นายสมนึก แดงเรืองรัมย์
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรปิยะ จันดาดาล
ป.ธ.9 วัดโปรดเกศเชษฐาราม
สมุทรปราการ
พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหานุกูล อภิปุณฺโณ
ป.ธ.9 วัดยาง
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีนิภาพร มฤคศิรมาส
บ.ศ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาอุทัย มหิทฺธิโก
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอรรณาวิชญ์ อณฺณวินฺทมุนี
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรพงศภรณ์ ปู่สวน
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 2,049 รายการ 2 / 46
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464