มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : ฆราวาส พบข้อมูลทั้งหมด: 16 รายการ
อุบาสิกาอักษร โอวาทวรัญญู
บ.ศ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวีสุข สุปิงคลัด
บ.ศ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
อุบาสิกาศิริรัตน์ ชัยอรวรรณ
บ.ศ.9 วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ฉะเชิงเทรา
อุบาสิกาสุกัญญา เจริญวีรกุล
บ.ศ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายเสฐียร ทั่งทองมะดัน
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาประสงค์ สมน้อย
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาสุปราณี พณิชยพงศ์
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาสิรินุช บุสโร
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกานภาพร วรสายันห์
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาละอองดาว นนทสร
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาจุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาศิริมาส พัฒนศรี
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาชนิดา จันทราศรีไศล
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาศิริมาศ พัฒนะศรี
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
นายสมบูรณ์ ผ่อนตาม
บ.ศ.9 วัดมะทาย
จันทบุรี
อุบาสิกาศิริพร ชุติปาโร
บ.ศ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 16 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali