มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : ฆราวาส พบข้อมูลทั้งหมด: 15 รายการ
พระมหาทวีสุข สุปิงคลัด
บ.ศ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
อุบาสิกาศิริรัตน์ ชัยอรวรรณ
บ.ศ.9 สำนักเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ฉะเชิงเทรา
อุบาสิกาสุกัญญา เจริญวีรกุล
บ.ศ.9 วัดสามพระยา
กรุงเทพมหานคร
นายเสฐียร ทั่งทองมะดัน
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาประสงค์ สมน้อย
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาสุปราณี พณิชยพงศ์
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาสิรินุช บุสโร
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกานภาพร วรสายันห์
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาละอองดาว นนทสร
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาจุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาศิริมาส พัฒนศรี
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาชนิดา จันทราศรีไศล
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาศิริมาศ พัฒนะศรี
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
นายสมบูรณ์ ผ่อนตาม
บ.ศ.9 วัดมะทาย
จันทบุรี
อุบาสิกาศิริพร ชุติปาโร
บ.ศ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 15 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464