มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : แม่ชี พบข้อมูลทั้งหมด: 27 รายการ
แม่ชีนิภาพร มฤคศิรมาส
บ.ศ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
แม่ชีจิราวรรณ เครือสนธิ์
บ.ศ.9 วัดพิชโสภาราม
อุบลราชธานี
แม่ชีผ่องพรรณ ล่องทอง
บ.ศ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
แม่ชีมนัสนันท์ พยัคฆินทร์
บ.ศ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
บ.ศ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีจำเนียร แสงสิน
บ.ศ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
แม่ชีวิไล ลักษ์แก้วมณีศรี
บ.ศ.9 วัดธรรมนิมิตต์
ชลบุรี
แม่ชีสุนันทา เรียงแหลม
บ.ศ.9 สำนักศาลาสันติสุข
นครปฐม
แม่ชีประสิทธิ์ เรืองฤทธิ์
บ.ศ.9 สำนักประชุมนารี
ราชบุรี
แม่ชีสมศรี จารุเพ็ง
บ.ศ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีณัฏหทัย ฉัตรทินวัฒน์
บ.ศ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีสำเริง ชาวใต้
บ.ศ.9 วัดเสน่หา
นครปฐม
แม่ชีจุฑามาศ มาลา
บ.ศ.9 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
สมุทรสงคราม
แม่ชีอุไร บุญธรรม
บ.ศ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
แม่ชีสมควร ทองดี
บ.ศ.9 วัดใหญ่ชัยมงคล
พระนครศรีอยุธยา
แม่ชีวรรณา รุ่งเรือง
บ.ศ.9 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
สมุทรสงคราม
แม่ชียุพา ทองบุตร
บ.ศ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีวันเพ็ญ อนุสนธิ์
บ.ศ.9 วัดโสมนัสวิหาร
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีประภาศรี สุริยพรพันธุ์
บ.ศ.9 วัดเสน่หา
นครปฐม
แม่ชีจำเรียง กำเหนิดโทน
บ.ศ.9 วัดกลาง
ชลบุรี
แม่ชีลัดดา โกมลสิงห์
บ.ศ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม
บ.ศ.9 วัดกลาง
สุพรรณบุรี
แม่ชีสมจิตร นิ่มพันธ์
บ.ศ.9 วัดโสมนัสวิหาร
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีประทิน เสียงสังข์
บ.ศ.9 วัดนาพร้าวเก่า
ชลบุรี
แม่ชีธัญญมาศ เนตรน้อย
บ.ศ.9 วัดกลาง
สุพรรณบุรี
แม่ชีอ้อย จันทร์แพง
บ.ศ.9 สำนักศาลาสันติสุข
นครปฐม
แม่ชีดวงพร คำหอมกุล
บ.ศ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 27 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali