มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 15 รายการ
พระมหาพงษ์นรินทร์ สุวิชาโน
ป.ธ.9 วัดพระนอนจักรสีห์
สิงห์บุรี
พระมหาสุวิทย์ ฐานวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดพระนอนจักรสีห์
สิงห์บุรี
สามเณรชวลิต ผดุงลาภ
ป.ธ.9 วัดพระนอนจักรสีห์
สิงห์บุรี
นายวันนา มากมาย
ป.ธ.9 วัดพิกุลทอง
สิงห์บุรี
พระมหาพิษณุ วชิรเมธี
ป.ธ.9 วัดแจ้งพรหมนคร
สิงห์บุรี
สามเณรสิรภพ ชลหาญ
ป.ธ.9 วัดพระนอนจักรสีห์
สิงห์บุรี
พระมหาพิทักษ์ พุทฺธิสาโร
ป.ธ.9 วัดพระนอนจักรสีห์
สิงห์บุรี
พระมหาสิริวัง ปญฺญาวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดพิกุลทอง
สิงห์บุรี
พระมหาสนัด วรญาโณ
ป.ธ.9 วัดแจ้งพรหมนคร
สิงห์บุรี
พระมหาอําภา กิตฺติวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดแจ้งพรหมนคร
สิงห์บุรี
พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ
ป.ธ.9 วัดพิกุลทอง
สิงห์บุรี
พระมหาสิทธิราช ครุธมฺโม
ป.ธ.9 วัดพิกุลทอง
สิงห์บุรี
พระมหาฉลาม อินฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดแจ้งพรหมนคร
สิงห์บุรี
พระมหาวัฒนา โชติธมฺโม
ป.ธ.9 วัดพระนอนจักรสีห์
สิงห์บุรี
สามเณรโชคชัย คนไว
ป.ธ.9 วัดพระนอนจักรสีห์
สิงห์บุรี
ทั้งหมด 15 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali