มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 50 รายการ
SELECT * FROM monk WHERE activated=1 AND md5(mprovince) = 'd478ad47d4909568ad47d3bd3a87263c' ORDER BY update_date DESC, id DESC LIMIT 0, 45
พระมหาผดุงเกียรติ ปญฺญินทฺริโยภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาณัฐพล วายาโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรธนวัฒน์ วิเชีย
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอนุชิต อภิปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดสวนดอก
ลำปาง
พระมหาอุทัย มหิทฺธิโก
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสุพจน์ ทวีผล
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอิทธิพล กุณฺฑโลภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสิทธิกร ธมฺมิโกภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรพิจิตร หงษ์สิบสอง
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรฟ้าเกษม ย่อมอารี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรพันธาทิพย์ พลนงค์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรฐิติวัฒน์ วันมหาชัย
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาวันชัย สาราณีโยภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาชลิต สญฺญโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรอานุภาพ แสงดี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรพลนัฐจักษ์ ศรีจำปา
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรวิภู เยี่ยมชื่น
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรนพรุจ พันธุ์เปี่ยม
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาชลอ ชยสิทฺโธ
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมยศ ดาทอง
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรรัฐพล อักษรพิมพ์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรฤทธิรงค์ เสนาน้อย
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดบุญวาทย์วิหาร
ลำปาง
สามเณรสังวาลย์ คําสีเขียว
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรนิวัฒน์ เรืองมนตรี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมยศ สมโมรา
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมหมาย สงเสนา
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรเกรียงศักดิ์ ไชยสมศรี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรอุทัย ศรีทานันท์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต
ป.ธ.9 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
ลำปาง
พระมหาประเสริฐพร โชติวโร
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาธีรธรรม ธมฺมวริทฺธี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมาน สังข์ชำนาญ
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสุชาติ จันทร์ทุม
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสุรคิด สุนทะวงศ์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรดนัย เกตุตากแดด
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรขวัญชัย
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมบัติ
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหายงยุทธ อคฺคาจาโร
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสุธรรม สนฺติสุโข
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรจักรพงศ์ โพธิ์ศรีงาม
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหากิตติ โกวิโทภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาศุภชัย อนุมาตย์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอำพล สัทธัมโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาศราวุฒิ สนฺโตภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
ทั้งหมด 50 รายการ 1 / 2
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali