มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 19 รายการ
พระมหาโดนี่ อนงฺคโณ
ป.ธ.9 วัดโคกเปี้ยว
สงขลา
พระมหาวิทยา เรวโต
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาสุวรรณ ถาวโร
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหายิ่งยศ นิสฺสโภ
ป.ธ.9 วัดหงส์รัตนาราม
สงขลา
พระมหาโชติวัน มหินฺโท
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาจรูญ ธีรธมฺโม
ป.ธ.9 วัดเปรมศรัทธา
สงขลา
พระมหาประสิทธ์ กิตฺติปสิทฺธิ
ป.ธ.9 วัดเลียบ
สงขลา
สามเณรพงษ์พัฒน์ บ่อคำเกิด
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาสัมพันธ์ ปิยธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาวิสุทธิ์ อิสิญาโณ
ป.ธ.9 วัดเลียบ
สงขลา
พระมหาอาทิตย์ อภิวีริโย
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาวิวัฒน์ วิริโย
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาอุดม อุปสโม
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาไพรัช ปภัสสโร
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหานิ่ม กมโล
ป.ธ.9 วัดราษฎร์บำรุง
สงขลา
พระมหาไพโรจน์ จนฺทโสภโณ
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาพะยอม ธมฺมรกฺขิโต
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาวิวัฒน์ ยสินฺธโร
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาจารัญ พุทธัปปิโย
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
ทั้งหมด 19 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali