มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 35 รายการ
SELECT * FROM monk WHERE activated=1 AND md5(mprovince) = '48827ea6d41efb81f79176d1bd6ac9f3' ORDER BY update_date DESC, id DESC LIMIT 0, 45
พระมหาสมเกียรติ ปญฺญาวุฑฺฒิ
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
สามเณรปิยกานต์ ยืนยง
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
สามเณรวิษณุ นนวงษ์ษา
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาเสริมศักดิ์ มหายโส
ป.ธ.9 วัดแพรกษา
สมุทรปราการ
พระมหาชลธี ชิตมาโร
ป.ธ.9 วัดครุนอก
สมุทรปราการ
สามเณรธนาคาร อ่อนขาว
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
สามเณรพงศกร ดีปิ่น
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาณัฐพล สุทฺธิสทฺโท
ป.ธ.9 วัดโปรดเกศเชษฐาราม
สมุทรปราการ
พระมหาสินชัย สิริปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดโปรดเกศเชษฐาราม
สมุทรปราการ
สามเณรปิยะ จันดาดาล
ป.ธ.9 วัดโปรดเกศเชษฐาราม
สมุทรปราการ
พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
สามเณรภูมินทร์ หงษ์ทอง
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
สามเณรอัครวิชญ์ สมบุตร์
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาทวี โกสโล
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหาศักดิ์สุรัตน์ อาภาธโร
ป.ธ.9 วัดสุคันธาราม
สมุทรปราการ
สามเณรลิขิต อินทะนู
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
นายวิฑูรย์
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
พระมหาชัยพร เขมาภิรโต
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
สามเณรธนพร คูสูงเนิน
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาปรีชา ทีปวํโส
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
พระมหาวีรชัย นนฺทวํโส
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาเครืองณรงค์ จิตฺตกาโร
ป.ธ.9 วัดบางกระเจ้านอก
สมุทรปราการ
พระมหาทรงชัย อคฺคปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหากฤษดา โอภาโส
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหาพิเชษฐ์ เตชธมฺโม
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหาเช้า ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดอาษาสงคราม
สมุทรปราการ
พระมหาบุญสม ชาตวิสุทฺธิ
ป.ธ.9 วัดไพชยนต์ ฯ
สมุทรปราการ
พระมหาทรงชัย วิชยเภรี
ป.ธ.9 วัดไตรสามัคคี
สมุทรปราการ
พระมหาสัญชัย ชยสิทฺธิโก
ป.ธ.9 วัดโปรดเกศเชษฐาราม
สมุทรปราการ
พระมหาทองสุข วิสุทฺธสีโล
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
พระมหาสุเทพ อินฺทวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดกิ่งแก้ว
สมุทรปราการ
พระมหาทรงวิทย์ วริทฺธิฐายี
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาจันทร จิรวังโส
ป.ธ.9 วัดกิ่งแก้ว
สมุทรปราการ
พระมหาวิเชฎ อนุตตโร
ป.ธ.9 วัดศรีวารีน้อย
สมุทรปราการ
พระมหาโอภาศ ฐานธมฺโม
ป.ธ.9 วัดศิริเสาธง
สมุทรปราการ
ทั้งหมด 35 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali