มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา

ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยคประเทศไทย มหาบาลีวิชชาลัย ฐานข้อมูลกลางที่เก็บรวบรวมข้อมูลพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และฆราวาสชาย-หญิงที่สอบผ่านการศึกษาพระปริยัติธรรมระดับเปรียญธรรม 9 ประโยคในประเทศไทย พัฒนาขึ้นโดยสำนักจดหมายเหตุเปรียญธรรม มหาบาลีวิชชาลัย

ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยคประเทศไทย มหาบาลีวิชชาลัยเป็นฐานข้อมูลเปรียญธรรม 9 ประโยคที่ทันสมัยที่สุด จัดเก็บข้อมูลครบถ้วนและกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยคประเทศไทย มหาบาลีวิชชาลัย จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเชิดชูยกย่องท่านผู้มีความสามารถทางการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยในระดับสูงสุดของประเทศไทย

การจัดเก็บข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล

  1. คณะทำงานมหาบาลีวิชชาลัย ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งเอกสาร ไฟล์ และเว็บไซต์ นำเข้าเข้าระบบทีละท่าน
  2. สำรวจข้อมูลจากที่ต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะหาได้เป็นระยะ ๆ 
  3. รอตัวท่านผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อน ลูกศิษย์ หรือคนรู้จักมาเสนอปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูล
  4. คณะทำงานมหาบาลีวิชชาลัย จะพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ข้อมูลเปรียญธรรม 9 ประโยคที่จัดเก็บ

       1. ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป (วันเดือนปีเกิด ถิ่นกำเนิด การศึกษา ภาพถ่าย ประวัติ ข้อมูลติดต่อ ฯลฯ)
       2. ข้อมูลชีวิตทั่วไปขณะครองสมณเพศ 
       3. ข้อมูลผลงานสำคัญ
                  3.1 ผลงานทั่วไป
                  3.2 ผลงานด้านวิชาการ
                  3.3 ผลงานด้านการปฏิบัติธรรม
                  3.4 ผลงานด้านบริหาร
                  3.5 ผลงานด้านการบริหารสังคม
                  3.6 ผลงานด้านวิสัยทัศน์
                  3.7 ผลงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
                  3.8 ผลงานระดับนานาชาติ  
       4. ตำแหน่งและผลงานในชีวิตฆราวาส (ถ้ามี)
       5. กาลที่สุดของชีวิต

กรณีท่านพบว่า ข้อมูลของเปรียญธรรม 9 ประโยคท่านใด ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งมายังทีมงานได้ทันที
 

ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464