มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
พระเปรียญธรรม 9: 1,802 รูป | สามเณรเปรียญธรรม 9: 280 รูป | แม่ชีบาลีศึกษา 9: 27 คน | ฆราวาสบาลีศึกษา 9: 16 คน | รวมเปรียญธรรม 9 ประโยค ทั้งหมด 2,125 รูป/คน
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
สามเณรอนันตชัย งามฉลาด
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
พระมหาชิต ติกฺขปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาลิขิต ชยวิญฺญู
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
พระมหาพีรพงษ์ ปญฺญาปติ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายมินท์ อดุลย์รัฐธาดา
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอัมพร กิตฺติโสภโณ
ป.ธ.9 วัดกู้
นนทบุรี
สามเณรผดุง แปงการิยา
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเพิ่ม สุริยรํสี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
นายเพิ่มพูน หงษ์เหิร
ป.ธ.9 วัดไวกูลฐาราม
อุดรธานี
พระมหากิตติคุณ สุธมฺโม
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุทัศน์ วรทสฺสี
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเสริมศักดิ์ คูณชัย
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
พระมหาระวี กิตฺติโก
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระมหากิติพงษ์ ฐานกโร
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
พระมหานพคุณ นวคุโณ
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนวัช อิทฺธิกตฺตา
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
พระมหาภูวนาท มหาปทุโม
ป.ธ.9 วัดกาญจนสิงหาสน์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมพร ยโสธโร
ป.ธ.9 วัดเสนาสนาราม
พระนครศรีอยุธยา
พระมหาชยางกูร กุสลจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
นางสาวอักษร โอวาทวรัญญู
บ.ศ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโดนี่ อนงฺคโณ
ป.ธ.9 วัดโคกเปี้ยว
สงขลา
พระมหาศรชัย สทฺธาธิโก
ป.ธ.9 วัดอนุภาษกฤษฎาราม
ภูเก็ต
สามเณรณัฐพล บุญชู
ป.ธ.9 วัดปรีดาราม
นครปฐม
พระมหาไมตรี สุภคฺโค
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาพิเชษฐ์ ธีรเมธี
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
สามเณรโสภณ ชนสยอง
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอาทิตย์ อินฺทวีโร
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาณรงค์ นาควโร
ป.ธ.9 วัดอุทุมพร
สุรินทร์
พระมหาภาณุวัฒน์ ฐิตวุฑฺฒิ
ป.ธ.9 วัดเกียรติแก้วสามัคคี
ศรีสะเกษ
พระมหาวิทเนศ เวทชโย
ป.ธ.9 วัดป่าอุบลแก้ว
อุบลราชธานี
สามเณรเกียรติศักดิ์ สิงห์สุข
ป.ธ.9 วัดชัยศรี
ขอนแก่น
พระมหาเอกชัย ภทฺรธมฺโม
ป.ธ.9 วัดบ้านขุน
เชียงใหม่
พระมหาผดุงเกียรติ ปญฺญินทฺริโยภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาณัฐพล วายาโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสมเกียรติ ปญฺญาวุฑฺฒิ
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
สามเณรปิยกานต์ ยืนยง
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
สามเณรวิษณุ นนวงษ์ษา
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาณัฐดนัย โชติกชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาเมฑัต ธีรชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาสมบัติ ปภาโส
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาประยุทธ ยุทฺธปญโญ
ป.ธ.9 วัดละหาร
นนทบุรี
พระมหาประภาส ขนฺตโสภโณ
ป.ธ.9 วัดบัวขวัญ
นนทบุรี
พระเปรียญธรรม 9: 1,802 รูป | สามเณรเปรียญธรรม 9: 280 รูป | แม่ชีบาลีศึกษา 9: 27 คน | ฆราวาสบาลีศึกษา 9: 16 คน | รวมเปรียญธรรม 9 ประโยค ทั้งหมด 2,125 รูป/คน
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali