มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: อ พบข้อมูลทั้งหมด: 129 รายการ
พระมหาอภิชาติ อภิชาโต
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย เตชธมฺโม
ป.ธ.9 วัดพุทธคยา อินเดีย
พระมหาอมรเทพ วรธมฺโม
ป.ธ.9 วัดทับไทร
จันทบุรี
พระมหาเอกชัย อาภาธโร
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอกชัย เอกญฺชโย
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอรรถพล ปญฺญาโชติ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอื้อ ปริปุณฺโณ
ป.ธ.9 วัดอภัยทายาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอํานาจ จอกนาค
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอรัญ นิรนฺตโร
ป.ธ.9 วัดใหม่อมตรส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอรุณ พุทฺธิสาโร
ป.ธ.9 วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอี๋ยว ปญฺญาทีโป
ป.ธ.9 วัดพระยาทํา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอําภา กิตฺติวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดแจ้งพรหมนคร
สิงห์บุรี
พระมหาอํานวย อุตฺตโม
ป.ธ.9 วัดพระยาทํา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุเทน สัจจัง
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอาทิตย์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุทิศ ศิริวรรณ
ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดม ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดม สารเมธี
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอดุลย์ สณฺหวาทื
ป.ธ.9 วัดเทพากร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอรชร สํวโร
ป.ธ.9 วัดศรีสุดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอักษร ยติโก
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาอุทัย อุทโย
ป.ธ.9 วัดพระพิเรนทร์ฯ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอนก อภิชฺชโว
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุ้น ปณฺฑิโต
ป.ธ.9 วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิ่ม สารโท
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอาภาสิริ นิธิลาภ
ป.ธ.9 วัดพัฒนาราม
สุราษฎร์ธานี
พระมหาอาทร อินฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดรวกบางบำหรุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย เตชปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดดุสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอรุณ เฮียงฮม
ป.ธ.9 วัดตรีทศเทพ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอิสระ ธมฺมภาคี
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย ญาณวีโร
ป.ธ.9 วัดบึง
นครราชสีมา
พระมหาอํานาจ พุทฺธิเมธี
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอักษราวิช ภูริภูสิโต
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอํานวย โปราณภาณี
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย ญาโณทโย
ป.ธ.9 วัดสวนพลู
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิสิฎฐ์ สุวณฺณสิริ
ป.ธ.9 วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดม อนนฺตญาโณ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุชาติ อนุยุตฺโต
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอำนวย กลฺยาณวาที
ป.ธ.9
สามเณรอุทัย ขะกิจ
ป.ธ.9 วัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิชัย อภิชโย
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอ้ม คมฺภีรปญโญ
ป.ธ.9 วัดแจ้งแสงอรุณ
สกลนคร
พระมหาอภิชัย อิสฺสรเมธี
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 129 รายการ 1 / 3
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464