มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ส พบข้อมูลทั้งหมด: 424 รายการ
พระมหาสิริวัง ปญฺญาวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดพิกุลทอง
สิงห์บุรี
พระสมพร ป. ยโสธโร
ป.ธ.9 วัดเสนาสนาราม
พระนครศรีอยุธยา
พระมหาสุวรรณ สุวณฺณรํสี
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมพงษ์ กิตฺติปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมพร ธมฺมทีโป
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโสภณ สุพโล
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาสิรินุช บุสโร
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรสมยศ ดาทอง
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสิงหา อาภสฺสโร
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
พระมหาสิทธิชัย เตชวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
เชียงใหม่
พระมหาสายฝน มณิโชติ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมชาย เขมานนฺโท
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมพงษ์ กิตฺติภทฺโท
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสายชล อคฺคธมฺโม
ป.ธ.9 วัดเทวราชกุญชร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสา
ป.ธ.9 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสำเนียง เลื่อมใส
ป.ธ.9 วัดดาวดึงษาราม
กรุงเทพมหานคร
นายสำราญ สุขวัฑฒโก
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสุทัศน์ ติสฺสรวาที
ป.ธ.9 วัดดาวดึงษาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเสริมศักดิ์ คุณชัย
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
สามเณรสุวิทย์ ธีรเนตร
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรสุพจน์ คำน้อย
ป.ธ.9 วัดอู่ทอง
สุพรรณบุรี
สามเณรสำเริง แสงศิริ
ป.ธ.9 วัดจันทาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสนธิญาณ รักษาภักดี
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุวรรณ สุวณฺณสิริ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุดใจ เอกคฺคจิตโต
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายสินชัย ธีรวํโส
ป.ธ.9 วัดทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
สามเณรสุเทพ พรมเลิศ
ป.ธ.9 วัดพลับพลาชัย
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสายัณ ปินะดวง
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสำเริง ธมฺมานนฺโท
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สมควร ยสวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
สุดใจ ปสิทฺธิโก
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
สุนทร สุนฺทโร
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
สมชาย ปณฺฑิโต
ป.ธ.9 วัดบวรมงคล
กรุงเทพมหานคร
สุธีร์ เสนวํโส
ป.ธ.9 วัดประสาทบุญญาวาส
กรุงเทพมหานคร
สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดปรินายก
กรุงเทพมหานคร
สุภาพ สุภาโว
ป.ธ.9 วัดปทุมวนาราม
กรุงเทพมหานคร
โสภณ ชินวํโส
ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
โสภณ โสภณจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
สณธิญาณ รักษาภักดี
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
สมคิด สิริคุตโต
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สุชาติ ชาตเมธี
ป.ธ.9 วัดศรีสุดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเสถียร ถิรญาโณ
ป.ธ.9 วัดเทวีวรญาติ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสังคม โชติปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสว่าง ธีรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสวิง คุตฺตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดแก้งโพธ
อุบลราชธานี
ทั้งหมด 424 รายการ 1 / 10
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464