มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ศ พบข้อมูลทั้งหมด: 30 รายการ
พระมหาศุภณัฐ ธมฺมสุโภ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาศักดิ์ชัย ชยวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาศรีภัทรเชษฐ สิริภทฺรวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
พระมหาศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย
ป.ธ.9 พระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาศรชัย ธมฺมิโกภาโส
ป.ธ.9 วัดศรีเอี่ยม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศิลา สิทฺธิธมฺโม
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระครูปลัดกิตติวัฒน์ศรี มิตฺตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศรีพร วรวิญญู
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศตพล ภทฺทวํโล
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศฤงคาร สุเมธาวี
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระเมธีปริยัติวิบูล ศิริ สิริธโร
ป.ธ.9 วัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศุภเดช ชาตเมธี
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
อุบาสิกาศิริมาส พัฒนศรี
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
อุบาสิกาศิริพร ชุติปาโร
บ.ศ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
อุบาสิกาศิริมาศ พัฒนะศรี
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรเศรษฐา หินศิลา
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศิริศักดิ์ ทตฺตสิริ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศักดิ์ศรี อมโร
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรศุภกร โสฬส
ป.ธ.9 วัดเทพนิมิตร
ภูเก็ต
พระมหาศรวุฒิ สิริวัณโณ
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาศักดิ์ศรี ปุญฺญธโร
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต
ป.ธ.9 วัดราชนัดดารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศักดา ธมฺมิโก
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศราวุฒิ สนฺโตภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาศราวุธ ปัญญาวุฑโฒ
ป.ธ.9 วัดศรีเอี่ยม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศุภชัย อนุมาตย์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระครูศรีศาสนกิจ ฐิตโชโต
ป.ธ.9 วัดป่าศรัทธารวม
นครราชสีมา
พระมหาศักดา สุมโน
ป.ธ.9 วัดประมวลราษฎร์
นครราชสีมา
พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 30 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464