มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ร พบข้อมูลทั้งหมด: 29 รายการ
พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรรัชชานนท์ คําแสง
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
พระมหารุ่งอรุณ วรารุโณ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารุ้ง ธีรวโร
ป.ธ.9 วัดพระธาตุพนม
นครพนม
พระมหารัชวัตร ฐิตาโภ
ป.ธ.9 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เชียงใหม่
พระมหาริก เปมิโก
ป.ธ.9 วัดชูจิตธรรมาราม
พระนครศรีอยุธยา
สามเณรรัฐพล อักษรพิมพ์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาโรม ธมฺมคุตฺโต
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาระวัง วชิญาโณ
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารักสยาม วชิรญาโณ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหารังษี รกฺขิตฺธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
พระมหารุ่น ชุตินฺธโร
ป.ธ.9 วัดดิสหงษาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหารุ่ง ฐานโรจโน
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเรียด อภิญฺญาโณ
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายรัตนะ ปัญญาภา
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารังษี รตนโชโต
ป.ธ.9 วัดละหาร
นนทบุรี
พระมหาราธิป ชินญาโณ
ป.ธ.9 วัดยางน้อย
อุบลราชธานี
พระมหาระวี กิตฺติโก
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเร่ง อุณสิริ
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหารมย์ อนุธมฺมจารี
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารุ่งเรือง สุขุมาโล
ป.ธ.9 วัดใหม่
จันทบุรี
พระมหารุ่งสุริยา สุเมโธ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหารุ่งอรุณ อรุณโชติ
ป.ธ.9 วัดบัวขวัญ
นนทบุรี
พระมหารัตนพล วสุนฺธโร
ป.ธ.9 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารังษี เขมวีโร
ป.ธ.9 วัดพระศรีมหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหารภันต์ สนฺติภทฺโท
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารุ่ง ปิยวาจโก
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหารมย์ อภิรมฺโม
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารัญนา ชินวํโส
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 29 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464