มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ร พบข้อมูลทั้งหมด: 30 รายการ
พระมหารัชฎากร วรากโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรรัชชานนท์ คําแสง
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
พระมหารุ่งอรุณ วรารุโณ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารุ้ง ธีรวโร
ป.ธ.9 วัดพระธาตุพนม
นครพนม
พระมหารัชวัตร ฐิตาโภ
ป.ธ.9 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เชียงใหม่
พระมหาริก เปมิโก
ป.ธ.9 วัดชูจิตธรรมาราม
พระนครศรีอยุธยา
สามเณรรัฐพล อักษรพิมพ์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาโรม ธมฺมคุตฺโต
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาระวัง วชิญาโณ
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารักสยาม วชิรญาโณ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหารังษี รกฺขิตฺธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
พระมหารุ่น ชุตินฺธโร
ป.ธ.9 วัดดิสหงษาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหารุ่ง ฐานโรจโน
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเรียด อภิญฺญาโณ
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายรัตนะ ปัญญาภา
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารังษี รตนโชโต
ป.ธ.9 วัดละหาร
นนทบุรี
พระมหาราธิป ชินญาโณ
ป.ธ.9 วัดยางน้อย
อุบลราชธานี
พระมหาระวี กิตฺติโก
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเร่ง อุณสิริ
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหารมย์ อนุธมฺมจารี
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารุ่งเรือง สุขุมาโล
ป.ธ.9 วัดใหม่
จันทบุรี
พระมหารุ่งสุริยา สุเมโธ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหารุ่งอรุณ อรุณโชติ
ป.ธ.9 วัดบัวขวัญ
นนทบุรี
พระมหารัตนพล วสุนฺธโร
ป.ธ.9 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารังษี เขมวีโร
ป.ธ.9 วัดพระศรีมหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหารภันต์ สนฺติภทฺโท
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารุ่ง ปิยวาจโก
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหารมย์ อภิรมฺโม
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหารัญนา ชินวํโส
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 30 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali