มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ม พบข้อมูลทั้งหมด: 45 รายการ
พระมหามานิต โชติธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามาวิน อินฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีมนัสนันท์ พยัคฆินทร์
บ.ศ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามนตรี กพฺยาธิปติ
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหามนตรี มนฺตวีโร
ป.ธ.9 วัดเขียนเขต
ปทุมธานี
พระมหามาณพ ชุติมนฺโต
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหามานพ กิตฺติเมโธ
ป.ธ.9 วัดเสมียนนารี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเมธาสิทธิ์ ฐิตคุโณ
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรมงคล สวัสดี
ป.ธ.9 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามานพ ปิยสิโล
ป.ธ.9 วัดศาลาลอย
สุรินทร์
สามเณรมนตรี สืบด้วง
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเมธี อินฺทโชโต
ป.ธ.9 วัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน M.A.) สุมโน
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามนตรี ขนฺติสาโร
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหามานพ ติกฺขญาโณ
ป.ธ.9 วัดศรีประวัติ
นนทบุรี
พระมหามณฑล กิตฺติโสภโณ
ป.ธ.9 วัดคูหาสวรรค์
พัทลุง
พระมหาเมธี สุเมโธ
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหามณฑล อิสฺสรธมฺโน
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามิ่ง ภูริทตฺโต
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามานพ นาถสีโล
ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรมหาศาล สืบนิสัย
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามหาบุญเชื่อง สนิกปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเมืองมนต์ สุตธโร
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามานะ มุนิวํโส
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามีชัย วีรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามนูญ ธมฺมธโร
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามานะ ญาณสิริ
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
สามเณรไมตรี กองแสน
ป.ธ.9 วัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
พระมหามานพ เตชธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
นายมินท์ อดุลย์รัฐธาดา
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเมธี อริยรํสี
ป.ธ.9 วัดสะแก
นครราชสีมา
พระมหามงคลกานต์ ฐิตธัมโม
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
พระมหามณฑล ฐิตเวโท
ป.ธ.9 วัดบึงทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
พระมหามงคล ฐิตมงฺคโล
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหามานิต ปสุโต
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามงคล
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหามนัสพงษ์ อาภานนฺโท
ป.ธ.9 วัดคลองเตยใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหามานะ สุภาทโร
ป.ธ.9 วัดห้วยจระเข้
นครปฐม
พระมหามนตรี เขมชาโต
ป.ธ.9 วัดเขมาภิรตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหามงคล มังคโล
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหามานิต ถาวโร
ป.ธ.9 วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเมฆ อำไพจริต
ป.ธ.9 วัดเทพศิรินทราวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหามณฑล ฐิตเวโท
ป.ธ.9 วัดบึงทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
พระมหามงคล ยติโก
ป.ธ.9 วัดนางนองวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามานิต มานิโต
ป.ธ.9 วัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 45 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464