มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ภ พบข้อมูลทั้งหมด: 29 รายการ
พระมหาภูธเนศ กิตฺติวํโส
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรภูมินทร์ หงษ์ทอง
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาภาระ วิริยารมฺโภ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภพพล เตชพโล
ป.ธ.9 วัดปรีดาราม
นครปฐม
พระมหาภูวดล ปญฺญาวโร
ป.ธ.9 วัดปัญญาวุธาราม
เชียงใหม่
สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาภวัต ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาณุ นิโรธรํสี
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาณุมาศ สุนฺทรจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภิญโญ ปวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดใหม่พิเรนทร์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาณุ ภาณุโก
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาณุพงศ์ พฺรหฺมสิริ
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรภาคภูมิ สันหลง
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูริ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดคลองโพธิ์
อุตรดิตถ์
นายภัทรชัย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาณุมาศ วรธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโสมนัสวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูดิศ ปุญฺญสิทฺธิ
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาคภูมิ ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดคลองโพธิ์
อุตรดิตถ์
พระมหาภิรมย์ ฐิตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม
ชลบุรี
พระมหาภาวศุทธิ์ เทวธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสระแก้ว
สระแก้ว
พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเขาวัง
ราชบุรี
พระมหาภูวนาท สุชาโต
ป.ธ.9 วัดลานคา
สุพรรณบุรี
พระมหาภูวนาท มหาปทุโม
ป.ธ.9 วัดกาญจนสิงหาสน์
กรุงเทพมหานคร
นายภรต นวลแก้ว
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี
ป.ธ.9 วัดกัลยาณมิตร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาณุวัฒน์ ภาณุวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 29 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464