มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ป พบข้อมูลทั้งหมด: 137 รายการ
พระมหาประมินทร์ เขมปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประเวศ เตชปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดอินทรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปราโมทย์ ธมฺมปาโมชฺโช
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปัญญา ปญฺญาปชฺโชโต
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประเทือง มหาปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปรีชา ทีปวํโส
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
พระมหาปรีชา ปภาโส
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺโจ
ป.ธ.9 วัดเขื่อนเพชร
เพชรบุรี
พระมหาเปรม เขมโก
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปรีชา กิตฺติเมธี
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาประทวน อาภสฺสโร
ป.ธ.9 วัดสายทอง
หนองบัวลำภู
สามเณรปลด เกตุทัต
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรปิยะ จันดาดาล
ป.ธ.9 วัดโปรดเกศเชษฐาราม
สมุทรปราการ
ประภาส มนฺตเสวี
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
ประสม อธิพุทฺธิ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
ปัญญา วิสุทฺธปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
กาญจนบุรี
พระมหาโป ชุติปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดราชผาติการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประสิทธิ์ กิตฺติสิทฺโธ
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปรีชา ปริญฺญาโณ
ป.ธ.9 วัดวรจรรยาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปรีชา ปริญาโณ
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประยุทธ ฐานุตฺตโม
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรประสิทธิ์ กุญบุญญา
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรปรีชา บุญศรีตัน
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประเทือง ปภสฺสโร
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประเสริฐ ธมฺมสรโณ
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรประยูร ป้อมสุวรรณ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประเสริฐ เสฎฐเมโธ
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประนต กิตฺติวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรประกอบ วงศ์พรนิมิตร
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรประยูร มีฤกษ์
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประมวล การันต์
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปรีชา มหาปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดนางชี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประสิทธิ์ มหาปสิทฺโธ
ป.ธ.9 วัดพลับพลาชัย
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประทีป วารีรัตนโรจน์
ป.ธ.9 วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปัญญา สปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประชุม เขมรโต
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประนอม กิตฺติปาโล
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประดิษฐ์ สุทสฺสี
ป.ธ.9 วัดหิรัญรูจี
กรุงเทพมหานคร
สามเณรประเชิญ ชื่นรักชาติ
ป.ธ.9 วัดดาวดึงษาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประเสริฐ เตชปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประสิทธ์ กิตฺติปสิทฺธิ
ป.ธ.9 วัดเลียบ
สงขลา
พระมหาประมวล ปญฺญาวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปัญญา ปญฺญาวโร
ป.ธ.9 วัดพลับพลาชัย
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 137 รายการ 1 / 4
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464