มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: น พบข้อมูลทั้งหมด: 71 รายการ
พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี
ป.ธ.9 วัดดุสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหานพคุณ นวคุโณ
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระมหานัฐพล วราสโก
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานฤนาท ภทฺรเมธี
ป.ธ.9 วัดสัตหีบ
ชลบุรี
พระมหานรินทร์ จรณธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานุกูล อภิปุณฺโณ
ป.ธ.9 วัดยาง
กรุงเทพมหานคร
พระมหานครินทร์ ฐิตเมโธ
ป.ธ.9 วัดพระสิงห์
เชียงราย
พระมหานพรัตน์ ภทฺทวิญฺญู
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานำบุญ นาคชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหานภา จนฺทสาโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานคร ปิยธมฺโม
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานิยม ญาณสิทฺธิ
ป.ธ.9 วัดคลองโพธิ์
อุตรดิตถ์
พระมหานิรันดร์ ธีรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดท่าตอน
เชียงใหม่
สามเณรนพรุจ พันธุ์เปี่ยม
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรนฤเบศ สิขะโต
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหานักรบ อรินฺทโม
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรนราธิป แก้วประสิทธิ์
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
นิมล นิมฺมโล
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
นิกร สิงห์เผือก
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหานรินทร์ ภทฺทวํโส
ป.ธ.9 วัดเวฬุราชิน.
กรุงเทพมหานคร
พระมหาน้อม ถิรจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานิรันดร์ นิรนฺตโร
ป.ธ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
สามเณรนิพนธ์ แสงแก้ว
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร
ป.ธ.9 วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหานิกร มโนกโร
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหานภินทร์ ญาณสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดเทวสังฆาราม
กาญจนบุรี
พระมหานักร้อง นาถกโร
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานรินทร์ นรินฺโท
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
สามเณรนรินทร์ แซ่หลิว
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหานิยม ยามเทโว
ป.ธ.9 วัดราชนัดดารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานงค์ สุมงฺคโล
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหานคร จรณธมฺโม
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหานิยม กิตตฺเมธี
ป.ธ.9 วัดอาษาสงคราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรนาวิน มูลพลงาม
ป.ธ.9 วัดจองคำ
กรุงเทพมหานคร
พระมหานิกร โสภโณ
ป.ธ.9 วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
นครปฐม
พระมหานิโรจน์ โรจนธมฺโม
ป.ธ.9 วัดพระนางสร้าง
ภูเก็ต
แม่ชีนิภาพร มฤคศิรมาส
บ.ศ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
อุบาสิกานภาพร วรสายันห์
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหานิรุต ณฎฺฐญาโณ
ป.ธ.9 วัดไร่ขิง
นครปฐม
พระมหานิคม จนฺทสิริ
ป.ธ.9 วัดสุวรรณคีรี
กรุงเทพมหานคร
พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหานิรันดร์ กลฺยาณเมธี
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหานนทพัทธ์ กวิชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
ทั้งหมด 71 รายการ 1 / 2
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464