มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ท พบข้อมูลทั้งหมด: 57 รายการ
พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
สามเณรทองสุข พรหมมีเดช
ป.ธ.9 วัดพิพัฒน์มงคล
สุโขทัย
พระมหาทรงชัย อคฺคปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหาทัศพล คนฺธวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรทิตติ ต่วนโต
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
นายทองย้อย แสงสินชัย
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
ราชบุรี
ทองนาค นาควโร
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองใบ สิริปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดประดิษฐาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดบุญวาทย์วิหาร
ลำปาง
พระมหาเทียง อคฺคธมฺโม
ป.ธ.9 วัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองดี สุรเตโช
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองพูล โสมภทฺโท
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองใบ ธีรานนฺโท
ป.ธ.9 วัดมหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรทองพูล แสงคํา
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทียบ ธมฺมสุวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองปน อาจารสมฺปนฺโน
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวีสุข สุรจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวี อภโย
ป.ธ.9 วัดราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองแดง ธีรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทียบ สิริญาโณ
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายทศพร ศรีคํา
ป.ธ.9 วัดศรีสุดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองสา ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทวัญ วิสุทฺธิจารี
ป.ธ.9 วัดบุพพาราม
เชียงใหม่
สามเณรเทพพร มังธานี
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวิช อมรเสวี
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองดี ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทียนชัย ทมเมธี
ป.ธ.9 วัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวี มหาปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรทิวา ธรรมจารย์
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาทอง ฐานคุโณ
ป.ธ.9 วัดด่านประชากร
ชุมพร
พระมหาทิพย์ โอภาสโก
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาทินกร อิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาทศพล กตปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาเทพเทวินทร์ ธมฺมินฺโท
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรทศพร พรมดอนกลอย
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทัชชพงษ์ ทชฺชวํโส
ป.ธ.9 วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทรงวิทย์ วริทฺธิฐายี
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาทองสุข สนฺตจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดไชโย
อ่างทอง
พระมหาทองสุข สิริภทฺโท
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
พระมหาทำนอง จนฺทสาโร
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทวิช กิตฺติญาโณ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองสุข วิสุทฺธสีโล
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
พระมหาทองสุข สุวณฺณสุกฺโก
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทรงชัย วิชยเภรี
ป.ธ.9 วัดไตรสามัคคี
สมุทรปราการ
ทั้งหมด 57 รายการ 1 / 2
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464