มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ถ พบข้อมูลทั้งหมด: 19 รายการ
พระมหาถวัลย์ ฐิตเมธี
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถนอม ทีปงฺกโร
ป.ธ.9 วัดสุคันธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถวัลย์รัตน์ จนฺทิโม
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาถนอม สมาจาโร
ป.ธ.9 วัดประสาทบุญญาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถวัลย์ ญาณจารี
ป.ธ.9 วัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถนอม ถิรจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถาวร ถาวรเมธี
ป.ธ.9 วัดประชานิมิต
เพชรบูรณ์
พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถาวร ถาวรเมธี
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถาวร เทวมิตฺโต
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถาวร จนฺทสิริ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถาวร ฐานวโร
ป.ธ.9 วัดเทวราชกุญชร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถวิล ปญฺญาธโร
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถาวร ถาวโร
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถนอม ชยนฺโต
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถวัลย์ อาจารสุโภ
ป.ธ.9 วัดทุ่งศรีเมือง
อุบลราชธานี
พระมหาถิระ เขมาภิรโต
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถาวร ถาวรสีโล
ป.ธ.9 วัดพิชยญาติการาม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรถาวร กระภูไชย
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 19 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali